Φλῶρος καὶ Λαῦρος, Μάρτυρες

English Ελληνικά Print

Αυγούστου 18

Apolytikion of Martyrs Floros & Lauros

Fourth Tone

Οι Μάρτυρές σου, Κύριε, εν τή αθλήσει αυτών, στεφάνους εκομίσαντο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, σχόντες γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλον, έθραυσαν καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση. Αυτών ταίς ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Kontakion of Martyrs Floros & Lauros

Third Tone

Η δυάς η ένθεος, τών ιερών αυταδέφων, τής Τριάδος έχουσα, τό απροσμάχητον κράτος, ήσχυνε, τών παρανόμων τάς επινοίας, ήθλησε, μέχρι θανάτου ανδρειοφρόνως, οίς βοήσωμεν εκ πόθου, χαίρετε Λαύρε καί Φλώρε ένδοξοι.