Λαυρέντιος Ἀρχιδιάκονος

english ελληνικά
Print

Αυγούστου 10

Ἀπολυτίκιον Λαυρεντίου Αρχιδιακόνου

Fourth Tone

Ο Μάρτυς σου Κύριε, έν τή αθλήσει αυτού, τό στέφος εκομίσατο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, έχων γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλεν, έθραυσε καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση, αυτού ταίς ικεσίαις Χριστέ, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Λαυρεντίου Αρχιδιακόνου

Second Tone

Πυρί θεϊκώ, φλεχθείς τήν καρδίαν σου, τό πύρ τών παθών, εις τέλος απετέφρωσας, αθλητών εδραίωμα, θεοφόρε Μάρτυς Λαυρέντιε, καί αθλών εβόας πιστώς, Ουδείς με χωρίσει τής αγάπης Χριστού.

Blessed Feast Day

Share the feast of Λαυρέντιος Ἀρχιδιάκονος with an icon greeting ecard.

Online Chapel