Δομέτιος Ὁσιομάρτυς

English Ελληνικά Print

Αυγούστου 7

Apolytikion of Martyr Dometius

Fourth Tone

Ο Μάρτυς σου Κύριε, έν τή αθλήσει αυτού, τό στέφος εκομίσατο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, έχων γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλεν, έθραυσε καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση, αυτού ταίς ικεσίαις Χριστέ, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Kontakion of Martyr Dometius

Second Tone

Ως μυηθείς, τήν πρός Χριστόν ευσέβειαν, ταίς αρεταίς, περιφανώς διέπρεψας, ιερώς πολιτευσάμενος, θεομακάριστε Δομέτιε, τήν άθλησιν γάρ Πατερ ως διάδημα, επέθου τοίς οσίοις σου πεκτεύμασι, πρεσβεύων υπέρ τών ευφημούντων σε.