7 Μακκαβαῖοι, Σολομονῆ καί Ἐλεάζαρ

English Ελληνικά Print

Αυγούστου 1

Apolytikion of 7 Maccabean Youths, Solomone and Eleazar

First Tone

Τὰς ἀλγηδόνας τῶν Ἁγίων, ἃς ὑπὲρ σοῦ ἔπαθον, δυσωπήθητι, Κύριε, καὶ πάσας ἡμῶν τὰς ὀδύνας, ἴασαι φιλάνθρωπε, δεόμεθα.

Kontakion of 7 Maccabean Youths, Solomone and Eleazar

Second Tone

Σοφίας Θεού, οι στύλοι οι επτάριθμοι, καί θείου φωτός, οι λύχνοιοι επτάφωτοι, Μακκαβαίοι πάνσοφοι, πρό Μαρτύρων μέγιστοι Μάρτυρες, σύν αυτοίς τώ πάντων Θεώ, αιτείσθε σωθήναι τούς υμνούντας υμάς.