Σίλα, Σιλουανοῦ, Κρήσκεντος, Ἐπαινετοῦ καὶ Ἀνδρονίκου ἐκ τῶν 70

English Ελληνικά Print

Ιουλίου 30

Ἀπολυτίκιον Σίλα, Σιλουανοῦ, Κρήσκεντος, Ἐπαινετοῦ εκ των 70

Third Tone

Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε τώ ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχάς ημών.