Σίλας καὶ Σιλουανός ἐκ τῶν 70

english ελληνικά
Print

Ιουλίου 30

Ἀπολυτίκιον Σίλα, Σιλουανοῦ, Κρήσκεντος, Ἐπαινετοῦ εκ των 70

Third Tone

Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε τώ ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Σίλα, Σιλουανοῦ, Κρήσκεντος, Ἐπαινετοῦ εκ των 70

Second Tone

Εις τά τού κόσμου δραμόντες πληρώματα, θεογνωσίας τόν λόγον εσπείρατε, καί στάχυν πολύχουν δραψάμενοι, τώ Βασιλεί τών απάντων προσήξατε, Απόστολοι Χριστού παναοίδιμοι.

Blessed Feast Day

Share the feast of Σίλας καὶ Σιλουανός ἐκ τῶν 70 with an icon greeting ecard.

Online Chapel