Μεγαλομάρτυς Παντελεήμων

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Μεγαλομάρτυς Παντελεήμων

Third Tone

Αθλοφόρε άγιε, καί ιαματικέ Παντελεήμον, πρέσβευε τώ ελεήμονι Θεώ, ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχαίς ημών.

Κοντάκιον Μεγαλομάρτυς Παντελεήμων

Plagal of the First Tone

Μιμητής υπάρχων τού Ελεήμονος, καί ιαμάτων τήν χάριν παρ' αυτού κομισάμενος, αθλοφόρε καί Μάρτυς Χριστού τού Θεού, ταίς ευχαίς σου, τάς ψυχικάς ημών νόσους θεράπευσον, απελαύνων τού αεί πολεμίου τά σκάνδαλα, εκ τών βοώντων απαυστως, Σώσον ημάς Κύριε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Μεγαλομάρτυς Παντελεήμων with an icon greeting ecard.