Ἑρμολάου καί τῶν σύν αὐτῷ Ἑρμίππου καί Ἑρμοκράτους

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Ἑρμόλαος, καί οἱ σύν αὐτῶ

Fourth Tone

Οι Μάρτυρές σου, Κύριε, εν τή αθλήσει αυτών, στεφάνους εκομίσαντο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, σχόντες γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλον, έθραυσαν καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση. Αυτών ταίς ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Ἑρμόλαος, καί οἱ σύν αὐτῶ

Third Tone

Ιερείς θεόφρονες, ως αληθώς δεδειγμένοι, ιερεία έμψυχα, προσήχθητε τή Τριάδι, ρεύμασι, τοίς τών αιμάτων πεφοινιγμένοι, στίγμασι, τοίς ζωηφόροις πεποικιλμένοι, Ερμόλαε θεοφόρε, σύν τώ Ερμίππω καί Ερμοκράτει ομού.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἑρμολάου καί τῶν σύν αὐτῷ Ἑρμίππου καί Ἑρμοκράτους with an icon greeting ecard.