Ἰεξεκιὴλ Προφήτης

english ελληνικά
Print

Ιουλίου 23

Κοντάκιον Ιεξεκιήλ Προφήτου

Fourth Tone

Καταυγασθείς τή θεϊκή επιλάμψει, τής προφητείας, υπεδέξω τήν χάριν, προζωγραφών τά μέλλοντα τώ κόσμω τυπικώς, πύλην αδιόδευτον, προϊδών τήν Παρθένον, εξ ής ο Λόγος έλαμψεν, ως ποιμήν εν τώ κόσμω, Ιεζεκιήλ Προφήτα τού Θεού, καί τής κατάρας ημάς ελυτρώσατο.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἰεξεκιὴλ Προφήτης with an icon greeting ecard.

Online Chapel