Προφήτης Ἠλίας ὁ Θεσβίτης

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου

Fourth Tone

Ὁ ένσαρκος άγγελος, τών Προφητών η κρηπίς, ο δεύτερος Πρόδρομος τής παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος, άνωθεν καταπέμψας, Ελισαίω τήν χάριν, νόσους αποδιώκει, καί λεπρούς καθαρίζει, διό καί τοίς τιμώσιν αυτόν βρύει ιάματα.

Κοντάκιον Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου

Second Tone

Προφήτα καί προόπτα τών μεγαλουργιών τού Θεού, Ηλία μεγαλώνυμε, ο τώ φθέγματί σου στήσας τά υδατόρρυτα νέφη, πρέσβευε υπέρ ημών, πρός τόν μόνον φιλάνθρωπον.

Blessed Feast Day

Share the feast of Προφήτης Ἠλίας ὁ Θεσβίτης with an icon greeting ecard.