Ὁσία Μακρίνα

English Ελληνικά Print

Ιουλίου 19

Ἀπολυτίκιον Μακρίνης Οσίας

Plagal of the Fourth Tone

Εν σοί Μήτερ ακριβώς διεσώθη τό κατ' εικόνα, λαβών γάρ τόν σταυρόν, ηκολούθησας τώ Χριστώ, καί πράττων εδίδασκες, υπεροράν μέν σαρκός, παρέρχεται γάρ επιμελείσθαι δέ ψυχής, πράγματος αθανάτου, διό καί μετά Αγγέλων συναγάλλεται, οσία Μακρίνα τό πνεύμά σου.

Κοντάκιον Μακρίνης Οσίας

Fourth Tone

Ως φωτός ανάπλεως δικαιοσύνης, τύπος θείων πράξεων, καί αρετών μυσταγωγός, ώφθης τοίς πίστει βοώσί σοι, χαίροις Μακρίνα, παρθένων αγλάϊσμα.