Αἱμιλιανός Μάρτυς

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Αιμιλιανού Μάρτυρος

Fourth Tone

Ο Μάρτυς σου Κύριε, έν τή αθλήσει αυτού, τό στέφος εκομίσατο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, έχων γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλεν, έθραυσε καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση, αυτού ταίς ικεσίαις Χριστέ, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Αιμιλιανού Μάρτυρος

Plagal of the Fourth Tone

Ώς ευσεβείας στηλογράφημα θεόγλυπτον, τής ασεβείας καθαιρέτης αναδέδειξαι, τά σεβάσματα συντρίψας τής απωλείας. Αλλ' ως έμπλεως τής θείας αγαπήσεως, ώς χρυσός εν τώ πυρί ευρέθης δόκιμος, όθεν κράζομεν, χαίροις Μάρτυς αήττητε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Αἱμιλιανός Μάρτυς with an icon greeting ecard.