Μαρίνα Μεγαλομάρτυς

english ελληνικά
Print

Ιουλίου 17

Ἀπολυτίκιον Μαρίνης Μεγαλομάρτυρος

Fourth Tone

Η αμνάς σου Ιησού, κράζει μεγάλη τή φωνή Σέ νυμφίε μου ποθώ, καί σέ ζητούσα αθλώ, καί συσταυρούμαι, καί συνθάπτομαι τώ βαπτισμώ σου, καί πάσχω διά σέ, ως βασιλεύσω συν σοί, καί θνήσκω υπέρ σού, ίνα καί ζήσω εν σοί αλλ' ως θυσίαν άμωμον, προσδέχου τήν μετά πόθου τυθείσάν σοι, Αυτής πρεσβείαις, ως ελεήμων σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Μαρίνης Μεγαλομάρτυρος

Third Tone

Παρθενίας κάλλεσι, πεποικιλμένη παρθένε, μαρτυρίου στίγμασι, στεφανωθείσα Mαρίνα, αίμασιν αθλητικοίς τε ρεραντισμένη, θαύμασι καταλαμφθείσα τών ιαμάτων, ευσεβώς Μάρτυς εδέξω, βραβεία νίκης τής σής αθλήσεως.

Blessed Feast Day

Share the feast of Μαρίνα Μεγαλομάρτυς with an icon greeting ecard.

Online Chapel