Ἀθηνογένης, Ἱερομάρτυς

English Ελληνικά Print

Ιουλίου 16

Ἀπολυτίκιον Αθηνογένους Ιερομάρτυρος

Fourth Tone

Καί τρόπων μέτοχος, καί θρόνων διάδοχος, τών Αποστόλων γενόμενος, τήν πράξιν εύρες Θεόπνευστε, εις θεωρίας επίβασιν, διά τούτο τόν λόγον τής αληθείας ορθοτομών, καί τή πίστει ενήθλησας μέχρις αίματος, Ιερομάρτυς Αθηνογένης, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.