Ἱερομάρτυρος Ἀθηνογένους, Ἐπισκόπου Πηδαχθόης

English Ελληνικά Print

Κοντάκιον Αθηνογένους Ιερομάρτυρος

Second Tone

Ιεραρχήσας αμέμπτως τώ Κτίσαντι, μαρτυρικόν ολοκάρπωμα πέφηνας, σύν μαθηταίς ομού θυόμενος, οία ποιμήν σύν αμνοίς Αθηνόγενες, μεθ' ών θείας δόξης επέτυχες.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἱερομάρτυρος Ἀθηνογένους, Ἐπισκόπου Πηδαχθόης with an icon greeting ecard.