Κήρυκος καί Ἰουλίττης τῆς μητρός αὐτοῦ

english ελληνικά
Print

Ιουλίου 15

Ἀπολυτίκιον Κήρυκος καί Ἰουλίττα

Fourth Tone

Η λογική Χριστού αμνάς, Ιουλίττα, σύν Τριετεί αμνώ αυτής τώ Κηρύκω, δικαστικού πρό βήματος παρέστησαν, ευθαρσώς κηρύττοντες, τήν Xριστώνυμον κλήσιν, ουδόλως επτοήθησαν απειλάς τών τυράννων, καί στεφηφόροι νύν εν ουρανοίς, αγγαλιώνται Χριστώ παριστάμενοι.

Κοντάκιον Κήρυκος καί Ἰουλίττα

Fourth Tone

Εν αγκάλαις φέρουσα, η χριστομάρτυς, Ιουλίττα Κήρυκον, εν τώ σταδίω μητρικώς, αγαλλομένη εκραύγαζε, Σύ τών Μαρτύρων, Χριστέ το κραταίωμα.

Blessed Feast Day

Share the feast of Κήρυκος καί Ἰουλίττης τῆς μητρός αὐτοῦ with an icon greeting ecard.

Online Chapel