Νικοδήμου Αγιορείτου

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Νικοδήμου Αγιορείτου

Third Tone

Σοφίας χάριτι, Πάτερ κοσμούμενος, σάλπιγξ θεόφθογγος, ώφθης τού Πνεύματος, καί αρετών υφηγητής, Νικόδημε θεηγόρε, πάσι γάρ παρέθηκας, σωτηρίας διδάγματα, βίου καθαρότητος, διεκφαίνων τήν έλλαμψιν, τώ πλούτω τών ενθέων σου λόγων, δι' ών ως φώς τώ κόσμω έλαμψας.

Κοντάκιον Νικοδήμου Αγιορείτου

Plagal of the Fourth Tone

Ως εναρέτου πολιτείας μύστην άριστον, καί ευσεβείας θεοφόρητον διδάσκαλον, ή Ορθόδοξος γεραίρει σε Εκκλησία, ουρανόθεν γάρ τό χάρισμα δεξάμενος, καταυγάζεις τοίς ενθέοις σου συγγράμμασι, τούς βοώντάς σοι, χαίροις Πάτερ Νικόδημε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Νικοδήμου Αγιορείτου with an icon greeting ecard.