Νικοδήμου Αγιορείτου

English Ελληνικά Print

Ιουλίου 14

Apolytikion of Nicodemus the Hagiorite

Third Tone

Σοφίας χάριτι, Πάτερ κοσμούμενος, σάλπιγξ θεόφθογγος, ώφθης τού Πνεύματος, καί αρετών υφηγητής, Νικόδημε θεηγόρε, πάσι γάρ παρέθηκας, σωτηρίας διδάγματα, βίου καθαρότητος, διεκφαίνων τήν έλλαμψιν, τώ πλούτω τών ενθέων σου λόγων, δι' ών ως φώς τώ κόσμω έλαμψας.

Kontakion of Nicodemus the Hagiorite

Plagal of the Fourth Tone

Ως εναρέτου πολιτείας μύστην άριστον, καί ευσεβείας θεοφόρητον διδάσκαλον, ή Ορθόδοξος γεραίρει σε Εκκλησία, ουρανόθεν γάρ τό χάρισμα δεξάμενος, καταυγάζεις τοίς ενθέοις σου συγγράμμασι, τούς βοώντάς σοι, χαίροις Πάτερ Νικόδημε.