Ἰωσὴφ ὁ Ὁμολογητής

English Ελληνικά Print

Ιουλίου 14

Ἀπολυτίκιον Ιωσήφ Ομολογητού

Fourth Tone

Καί τρόπων μέτοχος, καί θρόνων διάδοχος, τών Αποστόλων γενόμενος, τήν πράξιν εύρες Θεόπνευστε, εις θεωρίας επίβασιν, διά τούτο τόν λόγον τής αληθείας ορθοτομών, καί τή πίστει ενήθλησας μέχρις αίματος, Ιερομάρτυς Ιωσήφ, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Ιωσήφ Ομολογητού

Second Tone

Η θεηγόρος τών διδαγμάτων σου λύρα, τάς τού Σωτήρος εμεγάλυνεν υψώσεις, Ορθοδοξίας πάσι τό εύσημον, καί τών σεπτών Εικόνων, τήν τιμήν εξαγγέλλουσα, σοφέ Ιωσήφ Πατέρων καύχημα.