Ἀκύλας, ἐκ τῶν 70

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Ἀκύλας, ἐκ τῶν 70

Third Tone

Απόστολε Άγιε Ἀκύλας, ἐκ τῶν 70, πρέσβευε τώ ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Ἀκύλας, ἐκ τῶν 70

Fourth Tone

Αποστόλων σύνθρονος, καί συνοδίτης, γεγονώς Απόστολε, τήν οικουμένην διδαχαίς, καί θαυμασίοις κατηύγασας, στέφανον δόξης, Ακύλα δεξάμενος.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἀκύλας, ἐκ τῶν 70 with an icon greeting ecard.