Ἀκύλας, ἐκ τῶν 70

English Ελληνικά Print

Ιουλίου 14

Apolytikion of Aquila of the 70

Third Tone

Απόστολε Άγιε Ακύλα, πρέσβευε τώ ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχάς ημών.

Kontakion of Aquila of the 70

Fourth Tone

Αποστόλων σύνθρονος, καί συνοδίτης, γεγονώς Απόστολε, τήν οικουμένην διδαχαίς, καί θαυμασίοις κατηύγασας, στέφανον δόξης, Ακύλα δεξάμενος.