Ἀκύλας, ἐκ τῶν 70

English Ελληνικά Print

Ιουλίου 14

Ἀπολυτίκιον Ἀκύλας, ἐκ τῶν 70

Third Tone

Απόστολε Άγιε Ακύλα, πρέσβευε τώ ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Ἀκύλας, ἐκ τῶν 70

Fourth Tone

Αποστόλων σύνθρονος, καί συνοδίτης, γεγονώς Απόστολε, τήν οικουμένην διδαχαίς, καί θαυμασίοις κατηύγασας, στέφανον δόξης, Ακύλα δεξάμενος.