Εὐφημία Μεγαλομάρτυς

english ελληνικά
Print

Ιουλίου 11

Ἀπολυτίκιον Ευφημίας Μεγαλομάρτυρος

Third Tone

Λίαν εύφρανας τούς ορθοδόξους, καί κατήσχυνας τούς κακοδόξους, Ευφημία Χριστού καλλιπάρθενε, τής γάρ Τετάρτης Συνόδου εκύρωσας, ά οι Πατέρες καλώς εδογμάτισαν, Μάρτυς ένδοξε, Χριστόν τόν Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν τό μέγα έλεος.

Κοντάκιον Ευφημίας Μεγαλομάρτυρος

Second Tone

Αγώνας εν αθλήσει, αγώνας εν τή πίστει κατεβάλου θερμώς υπέρ Χριστού τού νυμφίου σου, αλλά καί νύν, ως τάς αιρέσεις, καί τών εχθρών τό φρύαγμα, εν τοίς ποσί τών βασιλέων ημών υποταγήναι πρέσβευε διά τής Θεοτόκου, η υπό εξακοσίων τριάκοντα θεοφόρων Πατέρων Όρον λαβούσα, καί φυλάττουσα πανεύφημε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Εὐφημία Μεγαλομάρτυς with an icon greeting ecard.

Online Chapel