Ὅσιος Διονύσιος τοῦ Ῥήτορος

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Διονυσίου Οσίου

Third Tone

Θείοις άνθραξι, τής εγκρατείας, πάθη φλέξαντες, τά φρυγανώδη, ασχητικώς εν τώ Άθω ηστράψατε, τώ γάρ αδύτω φωτί λαμπρυνόμενοι, τών θεοφόρων εφάμιλλοι ώφθητε, Διονύσιε σοφέ, καί θείε Μητρόφανες, αιτούμενοι ημίν τό μέγα έλεος.

Κοντάκιον Διονυσίου Οσίου

Plagal of the Fourth Tone

Ώς τής Τριάδος μυστηπόλοι ιερώτατοι, καί τών Οσίων κοινωνοί καί ισοστάσιοι, Διονύσιε σοφέ σύν τώ Μητροφάνει, μή ελλείπητε εχθρού τα πανουργεύματα, ά τεκταίνει καθ' ημών συντρίβειν πάντοτε, ίνα κράζωμεν, θεοφόρητοι χαίρετε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ὅσιος Διονύσιος τοῦ Ῥήτορος with an icon greeting ecard.