Ὅσιος Διονύσιος

English Ελληνικά Print

Ιουλίου 9

Apolytikion of Dionysios the Orator

Third Tone

Θείοις άνθραξι, τής εγκρατείας, πάθη φλέξαντες, τά φρυγανώδη, ασχητικώς εν τώ Άθω ηστράψατε, τώ γάρ αδύτω φωτί λαμπρυνόμενοι, τών θεοφόρων εφάμιλλοι ώφθητε, Διονύσιε σοφέ, καί θείε Μητρόφανες, αιτούμενοι ημίν τό μέγα έλεος.

Kontakion of Dionysios the Orator

Plagal of the Fourth Tone

Ώς τής Τριάδος μυστηπόλοι ιερώτατοι, καί τών Οσίων κοινωνοί καί ισοστάσιοι, Διονύσιε σοφέ σύν τώ Μητροφάνει, μή ελλείπητε εχθρού τα πανουργεύματα, ά τεκταίνει καθ' ημών συντρίβειν πάντοτε, ίνα κράζωμεν, θεοφόρητοι χαίρετε.