Κυριακή μετά την Χριστοῦ Γἐννησιν

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον

Second Tone

Εὐαγγελίζου Ἰωσήφ, τῷ Δαυῒδ τὰ θαύματα τῷ Θεοπάτορι· Παρθένον εἶδες κυοφορήσασαν, μετὰ Mάγων προσεκύνησας, μετὰ Ποιμένων ἐδοξολόγησας, δι' Ἀγγέλου χρηματισθείς. Ἱκέτευε Χριστὸν τὸν Θεόν, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Blessed Feast Day

Share the feast of Κυριακή μετά την Χριστοῦ Γἐννησιν with an icon greeting ecard.