Θεόφιλος ὁ Ἁγιορείτης

english ελληνικά
Print

Ιουλίου 8

Ἀπολυτίκιον Θεοφίλου Οσίου

Fourth Tone

Ως τού Σωτήρος γνησιώτατον φίλον, καί τών εν Άθω ευωδέστατον κρίνον, καί νοητόν αλάβαστρον οσίων αρετών, ιεροίς εν άσμασιν, ευφημουμέν σε Πάτερ ,εις οσμήν τών μύρων σου, ευλαβώς συνδραμόντες, δι' ών ευφραίωεις πάντοτε ημάς, τούς σέ τιμώτας, Θεόφιλε Όσιε.

Κοντάκιον Θεοφίλου Οσίου

Third Tone

Τοίς ανθρώποις Κύριος, θέλων γνωρίσαι τρισμάκαρ, ότι ήν ο βίος σου, πάνυ ευάρεστος τούτω, έδειξε, τό λείψανόν σου πηγήν τών μύρων, άπαντας, ευωδιάζον τούς προσιόντας, διά τουτό σε τιμώμεν, οι σοί ικέται, Θεόφιλε Όσιε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Θεόφιλος ὁ Ἁγιορείτης with an icon greeting ecard.

Online Chapel