Σισώης ὁ Μέγας

English Ελληνικά Print

Κοντάκιον Σισώη Μεγάλου

Fourth Tone

Εν ασκήσει άγγελος εν γή ωράθης, καταυγάζων Όσιε, τάς διανοίας τών πιστών, θεοσημείαις εκάστοτε, όθεν σε πάντες, Σισώη γεραίρομεν.

Blessed Feast Day

Share the feast of Σισώης ὁ Μέγας with an icon greeting ecard.