Σισώης ὁ Μέγας

English Ελληνικά Print

Ιουλίου 6

Ἀπολυτίκιον Σισώη Μεγάλου

First Tone

Τής ερήμου πολίτης, καί εν σώματι Άγγελος, καί θαυματουργός ανεδείχθης, θεοφόρε Πατήρ ημών Σισώη, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τούς νοσούντας, καί τάς ψυχάς τών πίστει προστρεχόντων σοι, Δόξα τώ δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τώ σέ στεφανώσαντι, δόξα τώ ενεργούντι διά σού πάσιν ιάματα.

Κοντάκιον Σισώη Μεγάλου

Fourth Tone

Εν ασκήσει άγγελος εν γή ωράθης, καταυγάζων Όσιε, τάς διανοίας τών πιστών, θεοσημείαις εκάστοτε, όθεν σε πάντες, Σισώη γεραίρομεν.

Blessed Feast Day

Share the feast of Σισώης ὁ Μέγας with an icon greeting ecard.