Ἀθανάσιος ὁ ἐν Ἀθῳ

English Ελληνικά Print

Ιουλίου 5

Ἀπολυτίκιον Αθανασίου του εν Άθω

Third Tone

Τήν εν σαρκί ζωήν, σού κατεπλάγησαν, Αγγέλων τάγματα, πώς μετά σώματος, πρός αοράτους συμπλοκάς, εχώρησας πανεύφημε, καί κατετραυμάτισας, τών δαιμόνων, τάς φάλαγγας, όθεν Αθανάσιε, ο Χριστός σέ ημείψατο, πλουσίαις δωρεαίς, Διό Πάτερ, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἀθανάσιος ὁ ἐν Ἀθῳ with an icon greeting ecard.