Ἀνδρέας Κρήτης, ὁ Ὑμνογράφος

English Ελληνικά Print

Κοντάκιον Ἀνδρέας Κρήτης, ὁ Ὑμνογράφος

Second Tone

Σαλπίσας τρανώς, τά θεία μελωδήματα, εδείχθης φωστήρ, τώ κόσμω τηλαυγέστατος, τώ φωτί λαμπόμενος, τής Τριάδος Ανδρέα Όσιε, όθεν πάντες βοώμέν σοι, Μή παύση πρεσβεύων τού σωθήναι ημάς.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἀνδρέας Κρήτης, ὁ Ὑμνογράφος with an icon greeting ecard.