Ἀνδρέας Κρήτης, ὁ Ὑμνογράφος

English Ελληνικά Print

Ιουλίου 4

Apolytikion of Andrew the Hymnographer

Fourth Tone

Κανόνα πίστεως καί εικόνα πραότητος, εγκρατείας Διδάσκαλον, ανέδειξέ σε τή ποίμνη σου, η τών πραγμάτων αλήθεια, διά τούτο εκτήσω τή ταπεινώσει τά υψηλά, τή πτωχεία τά πλούσια, Πάτερ Ιεράρχα Ἀνδρέας, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Kontakion of Andrew the Hymnographer

Second Tone

Σαλπίσας τρανώς, τά θεία μελωδήματα, εδείχθης φωστήρ, τώ κόσμω τηλαυγέστατος, τώ φωτί λαμπόμενος, τής Τριάδος Ανδρέα Όσιε, όθεν πάντες βοώμέν σοι, Μή παύση πρεσβεύων τού σωθήναι ημάς.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἀνδρέας Κρήτης, ὁ Ὑμνογράφος with an icon greeting ecard.