Κυριακή Γ΄ τῶν Νηστειών (τῆς Σταυροπροσκυνήσεως)

english ελληνικά
Εκτύπωση

Ἀπολυτίκιον

First Tone

Σώσον Κύριε τόν λαόν σου καί ευλόγησον τήν κληρονομίαν σου, νίκας τοίς Βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρούμενος καί τό σόν φυλάττων διά τού Σταυρού σου πολίτευμα.

Blessed Feast Day

Share the feast of Κυριακή Γ΄ τῶν Νηστειών (τῆς Σταυροπροσκυνήσεως) with an icon greeting ecard.

Online Chapel