Κυριακή Γ' τῶν Μυροφόρoν

English Ελληνικά Print

Κοντάκιον

Second Tone

Τὸ Χαῖρε ταῖς Μυροφόροις φθεγξάμενος, τὸν θρῆνον τῆς προμήτορος, Εὔας κατέπαυσας, τῇ ἀναστάσει σου, Χριστὲ ὁ Θεός· τοῖς Ἀποστόλοις δὲ τοῖς σοῖς κηρύττειν ἐπέταξας· Ο Σωτὴρ ἐξανέστη τοῦ μνήματος.

Blessed Feast Day

Share the feast of Κυριακή Γ' τῶν Μυροφόρoν with an icon greeting ecard.