Σάββατον Α΄ τῶν Νηστειῶν

english ελληνικά
Print

Ἀπολυτίκιον

Second Tone

Μεγάλα τά τής πίστεως κατορθώματα! εν τή πηγή τής φλογός, ως επί ύδατος αναπαύσεως, ο άγιος Μάρτυς Θεόδωρος ηγάλλετο, πυρί γάρ ολοκαυτωθείς, ως άρτος ηδύς, τή Τριάδι προσήνεκται. Ταίς αυτού ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.

Κοντάκιον

Plagal of the Fourth Tone

Πίστιν Χριστού ωσεί θώρακα, ένδον λαβών εν καρδία σου, τάς εναντίας δυνάμεις κατεπάτησας, Πολύαθλε, καί στέφει ουρανίω εστέφθης, αιωνίως ώς αήττητος.

Blessed Feast Day

Share the feast of Σάββατον Α΄ τῶν Νηστειῶν with an icon greeting ecard.

Online Chapel