Σαμψὼν ὁ Ξενοδόχος

english ελληνικά
Print

Ιουνίου 27

Ἀπολυτίκιον Σαμψών Οσίου

Plagal of the Fourth Tone

Εν τῇ ὑπομονῇ σου ἐκτήσω τὸν μισθόν σου Πάτερ ὄσιε, ταῖς προσευχαῖς ἀδιαλείπτως ἐγκαρτερήσας, τοὺς πτωχοὺς ἀγαπήσας καὶ τούτοις ἐπαρκέσας. Ἀλλὰ πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ Σαμψὼν θεόφρον μακάριε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον Σαμψών Οσίου

Plagal of the Fourth Tone

Ως ιατρόν πανάριστον, καί λειτουργόν ευπρόσδεκτον, οι τή σορώ σου τή θεία προστρέχοντες, Σαμψών θεόφρον Όσιε, συνελθόντες σε ύμνοις, καί ψαλμοίς ανυμνούμεν, Χριστόν δοξάζοντες, τόν τοιαύτην σοι χάριν παρέχοντα τών ιάσεων.

Blessed Feast Day

Share the feast of Σαμψὼν ὁ Ξενοδόχος with an icon greeting ecard.

Online Chapel