Σάββατον τῆς Τυροφάγου

english ελληνικά
Print

Μαρτίου 16

Ἀπολυτίκιον

Fourth Tone

Ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, ὁ ποιῶν ἀεὶ μεθ' ἡμῶν κατὰ τὴν σὴν ἐπιείκειαν, μὴ ἀποστήσῃς τὸ ἔλεός σου ἀφ' ἡμῶν, ἀλλὰ ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις, ἐν εἰρήνῃ κυβέρνησον τὴν ζωὴν ἡμῶν.

Κοντάκιον

Plagal of the Fourth Tone

Ως εὐσεβείας κήρυκας, καὶ ἀσεβείας φίμωτρα, τῶν θεοφόρων τῶν δῆμον ἐφαίδρυνας, Κύριε, τὴν ὐφήλιον λάμποντα. Εν εἰρήνῃ τελείᾳ, ταῖς αὐτων ἰκεσίαις, τοὺς σὲ δοξάζοντας καὶ μεγαλύνοντας, διαφύλαξον, ψάλλειν καὶ ἄδειν σοι· Ἀλληλούϊα.

Blessed Feast Day

Share the feast of Σάββατον τῆς Τυροφάγου with an icon greeting ecard.

Online Chapel