Ὁσίου Δαυΐδ τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ

English Ελληνικά Print

Ιουνίου 26

Ἀπολυτίκιον Δαυίδ Οσίου

Plagal of the Fourth Tone

Εν σοί Πάτερ ακριβώς διεσώθη τό κατ' εικόνα, λαβών γάρ τόν σταυρόν, ηκολούθησας τώ Χριστώ καί πράττων εδίδασκες, υπεροράν μέν σαρκός, παρέρχεται γάρ, επιμελείσθαι δέ ψυχής πράγματος αθανάτου. Διό καί μετά Αγγέλων συναγάλλεται, Όσιε Δαυϊδ, Δαβίδ τό πνεύμά σου.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ὁσίου Δαυΐδ τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ with an icon greeting ecard.