Asset Publisher
Ελληνικά English

Ἀριθ. Πρωτ.: 68/19

25 Δεκεμβρίου 2019

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τούς Διακεκριμένους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

            Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε!

Στήν εὐλογημένη Ἑορτή τῶν Χριστουγέννων χαιρόμεθα ἐν Κυρίῳ, καθώς διακηρύσσουμε στούς ὕμνους της: ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ σήμερον ἡνώθησαν, τεχθέντος τοῦ Θεοῦ. Σέ μιά θεϊκή καί θαυμαστή πράξη τῆς ἄφθονης χάριτός Του, ὁ Θεός χαμήλωσε τόν οὐρανό τόσο, ὥστε νά ἀκουμπήσει τή γῆ. Χαίρει ὅλη ἡ δημιουργία, διότι ἀπεκαλύφθη ἡ ἀγάπη τοῦ Δημιουργοῦ. Οἱ πῦλες τοῦ Παραδείσου ἀνοίχθηκαν καί πάλι, καί τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία μας ἔγινε γνωστό. Ἡ φάτνη μεταβάλλεται σέ θρόνο τῶν Χερουβείμ, διότι ὁ Θεός ἔχει ἐνδυθεῖ ἀνθρώπινη σάρκα.

Σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί διακηρύσσουμε τήν ἀλήθεια αὐτή μέσα ἀπό λατρευτικές ἐκδηλώσεις. Ἐξακολουθοῦμε νά διακηρύσσουμε ὅτι διά τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως φανερώνεται ὁ Λόγος καί κατοικεῖ ἀνάμεσά μας, Ὅν ἔθηκε κληρονόμον πάντων, δι’ οὗ καί τούς αἰῶνας ἐποίησεν (Ἑβρ. 1:2). Σήμερα ἦλθε γιά τή σωτηρία μας. Ὁ Χριστός εἰσῆλθε στήν ἀνθρώπινη κατάστασή μας. Τό λαμπρό φῶς τοῦ οὐρανοῦ λάμπει τώρα ἐπί τῆς γῆς, φωτίζοντας τίς καρδιές καί διάνοιες ὅλων ὅσοι Τόν ὑποδέχονται. 

Ὅπως συγκεντρωνόμεθα νά δοξάσουμε καί νά εὐχαριστήσουμε τόν Θεό, ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ συνεχίζουν νά ἀποτελοῦν μία ἑνότητα. Ἑνώθηκαν, καθώς ἄγγελος Κυρίου παρουσιάσθηκε στούς ποιμένες γιά νά τούς ἀναγγείλει τήν καλή εἴδηση τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. Οἱ οὐρανοί ἀνοίχθηκαν καί ἐξαίφνης ἐγένετο σύν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τόν Θεόν καί λεγόντων· δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία (Λουκ. 2:13-14). Σήμερα, ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ εἶναι ἑνωμένοι, ὅπως ὅταν οἱ Μάγοι ἐξ Ἀνατολῆς εἶδαν τό ἄστρο Του ὡς σημεῖο τῆς γεννήσεως τοῦ Βασιλέως τῶν Ἰουδαίων καί ἔσπευσαν νά Τόν προσκυνήσουν. 

Σήμερα ὁ κόσμος μας χρειάζεται τό φῶς τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ νά λάμψει ἐπί τοῦ σκότους. Ὁ κόσμος μας χρειάζεται νά δεῖ ὅτι ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ ἔχουν ἑνωθεῖ ἐν Χριστῷ, προσφέροντας σέ ὅλους τή χάρη τοῦ Θεοῦ, τή σωτηρία καί τόν ἀληθινό σκοπό τῆς ὑπάρξεως καί τοῦ προορισμοῦ μας. Ἡ ἔνδοξη γέννησή Του ἑνώνει τόν οὐρανό καί τή γῆ ἀποκαθιστῶντας τήν κοινωνία μας μέ τόν Θεό καί ὑπερνικῶντας τήν ἀποξένωση πού προκάλεσε ἡ ἁμαρτία. Καί αὐτή ἡ θεϊκή ἀποκάλυψη μᾶς δείχνει τήν ὁδό τῆς ἐπιστροφῆς μας στό κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν τοῦ Θεοῦ. Λαμβάνοντας σάρκα ἀνθρώπινη ὁ Χριστός ἀποκαλύπτει τήν ὁδό πρός τήν ἁγιότητα, τήν ἕνωση τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς μέσα στόν καθένα ἀπό ἐμᾶς. 

Στήν εὐλογημένη καί ἁγία αὐτή ἡμέρα, ἄς γιορτάσουμε μαζί μέ τόν Χριστό καί Κύριό μας, ὁ Ὁποῖος ἀπό τήν ἀγάπη Του γιά μᾶς γεννήθηκε ἀπό τήν Παρθένο Μαρία καί στεφανώνεται μέ δόξα καί τιμή. Σᾶς ζητῶ, ἐπίσης, τήν ἡμέρα αὐτή ὅπως καί τίς ἑπόμενες ἕως τό νέο ἔτος, ὁ καθένας ἀπό σᾶς νά δεσμευθεῖτε ὅτι μέ τόν τρόπο τῆς ζωῆς σας θά προσφέρετε μαρτυρία τῆς ἑνώσεως αὐτῆς τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς. Γεννήθηκε ὁ Χριστός! Καλούμεθα νά Τόν δοξάσουμε μέ ὅ,τι κάνουμε. Νά γίνουμε σάν τούς ποιμένες, οἱ ὁποῖοι, ἀφοῦ εἶδαν τόν Χριστό ὑπέστρεψαν δοξάζοντες καί αἰνοῦντες τόν Θεόν ἐπί πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καί εἶδον (Λουκ. 2:20). Σέ αὐτή τήν ἔνδοξη Ἑορτή ἄς ἀντλήσουμε ἔμπνευση ἀπό τό γεγονός ὅτι ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ ἔχουν ἑνωθεῖ καί ἄς σπεύσουμε νά δοξάσουμε τόν ἐν ὑψίστοις Θεόν καί νά μοιρασθοῦμε μέ ὅλους τήν θαυμαστή εἴδηση τῆς γεννήσεώς Του γιά τή σωτηρία μας! Χρόνια πολλά σέ ὅλους! Εὐλογημένα Χριστούγεννα!
 

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

                                                                                           

 † ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

 

Navigation Menu