Ἀριθ. Πρωτ.: 210/16

28 Ὀκτωβρίου 2016
Ἡμέρα τοῦ ΟΧΙ

Ἐγώ δέ καί ἡ οἰκία μου λατρεύσομεν Κυρίῳ, ὅτι ἅγιός ἐστι 
Ἰησοῦς Ναυῆ, 24:15


Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Συμβουλίων τῶν Ἑλληνορθοδόξων Κοινοτήτων, τῶν Διακεκριμένων Ἀρχόντων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. 

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Στίς 28 Ὀκτωβρίου τιμοῦμε τούς Ἕλληνες τοῦ 1940 γιά τό μεγάλο θάρρος των ὅταν, ἀντιμετωπίζοντας ἀπειλές κατοχῆς, ἀπωλείας τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ζωῆς των ἀκόμη, ἀντιστάθηκαν δυναμικά στίς δυνάμεις τοῦ Φασισμοῦ. Ἀντέταξαν ἠχηρό «ΟΧΙ» στίς ἐπιβουλές καί ἀρνήθηκαν νά παραχωρήσουν τήν ἐθνική κυριαρχία των καί νά ὑποταγοῦν στούς τυραννικούς ἡγέτες τῶν δυνάμεων τοῦ Ἄξονα. Οἱ πρόγονοί μας κινητοποιήθηκαν γιά νά ὑπερσπίσουν τά ἰδανικά των καί νά προστατεύσουν τήν ἐλευθερία των. Ἀντιμετωπίζοντας μιά δύναμη ἡ ὁποία ἦτο καταστρεπτική τῆς ἐλευθερίας καί παρακινούμενη ἀπό δόλιες μηχανορραφίες, οἱ Ἕλληνες ἐπέλεξαν νά ὑπηρετήσουν ἐλεύθερα τό δίκαιο καί τήν ἀλήθεια.

Στήν Ἁγία Γραφή συναντοῦμε μία συγκριτικά παρόμοια ἐπιλογή ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα ὅταν ὁ Ἰησοῦς Ναυῆ συνεκάλεσε τούς ἡγέτες τῶν φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ γιά νά τούς προειδοποιήσῃ γιά τούς κινδύνους τῆς πίστεως σέ ἄλλους θεούς καί ἀπομακρύνσεώς των ἀπό τόν Κύριο. Τούς ὑπενθύμισε τήν εὐλογημένη κληρονομιά των, τήν κλήση των ὡς ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ καί τό πῶς βρέθηκαν ἀπό τήν κατάσταση δουλείας ὑπό τούς Αἰγυπτίους στή γῆ τῆς ἐπαγγελίας. Ὁ Ἰησοῦς Ναυῆ τούς ζήτησε νά ἐπιλέξουν μεταξύ τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ τῶν Πατέρων τους καί τῶν εἰδώλων τῶν εἰδωλολατρῶν Ἀμορραίων (Ἰησοῦς Ναυῆ, 24:15). Στήν πρόσκληση αὐτή ὁ λαός ἀπαντῶντας διεκήρυξε, Κυρίῳ λατρεύσομεν (Ἰησοῦς Ναυῆ, 24:21). 

Στίς 28 Ὀκτωβρίου 1940, καί στίς δύσκολες ἡμέρες, μῆνες καί χρόνια πού ἀκολούθησαν, ἡ κραυγή «ΟΧΙ» ἀντήχησε στίς καρδιές καί τό νοῦ τῶν Ἑλλήνων. Ἐπέλεξαν. Θυμήθηκαν τήν εὐλογημένη κληρονομιά τῆς ἐλευθερίας των καί τούς αἰῶνες τῆς κακουχίας ὅταν εἶχαν ἀπωλέσει τήν ἐλευθερία των. Ἐπέλεξαν διαχρονικά ἰδανικά ἔναντι προσκαίρων ἀπειλῶν. Ἐπέλεξαν τό θᾶρρος ἀντί τοῦ φόβου, τήν πίστη ὅταν τό ἄμεσο μέλλον ἦτο ἀβέβαιο, καί τήν ἀποφασιστικότητα ὅταν τούς ζητήθηκε νά παραδοθοῦν σέ μιά μεγαλύτερη, ἀδίστακτη δύναμη. Ὅταν πολλοί ἄλλοι ὑπέκυπταν σέ ἀπατηλές ἰδεολογίες καί τυραννικά καθεστῶτα, οἱ ἡγέτες καί ὁ λαός τῆς Ἑλλᾶδος ἐπέλεξαν νά ἀντισταθοῦν καί νά δείξουν στήν ἀνθρωπότητα τήν ἀληθινή ποιότητα τοῦ ἡρωϊσμοῦ.

Καθώς τιμοῦμε τήν ἡμέρα τοῦ «ΟΧΙ» στίς ἐνορίες καί κοινότητές μας, εἴθε νά προσφέρουμε τήν ἀξία αὐτῆς τῆς μαρτυρίας στό σύγχρονο κόσμο μας. Εἴθε ἡ ἀπότιση τιμῆς τῆς δυναμικῆς αὐτῆς στάσεως νά ἀποβῇ γενεσιουργός αἰτία ἐμπνεύσεως προερχομένη ἀπό τήν κληρονομιά μας καί τήν ἀγάπη μας γιά τά ἰδανικά τῆς ἐλευθερίας, τοῦ θάρρους, τῆς ἀνδρείας καί ὅλων τῶν εὐγενῶν καί ἀληθινῶν ἰδεωδῶν. Στήν ἀντιμετώπιση ἀπατηλῶν ἰδεολογιῶν καί δυνάμεων οἱ ὁποῖες βεβηλώνουν καί καταστρέφουν τή ζωή, προσεύχομαι νά μᾶς ἀξιώσῃ ὁ Θεός νά ὁδηγήσουμε ἄλλους στό νά ἐκτιμήσουν τό ἱστορικό τῆς Ἡμέρας τοῦ «ΟΧΙ», ἐνῶ θά ὑπηρετοῦμε τόν Θεό τῆς ἐλευθερίας, τῆς δικαιοσύνης καί τῆς ἀγάπης ὄχι μόνο  τήν ἡμέρα αὐτή ἀλλά καί κάθε ἡμέρα τῆς ζωῆς μας.       


Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,    
† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος