COVID-19

COVID-19 Relief Fund

Make a Donation

Ἀριθ. Πρωτ. 107 / 06

28 Ὀκτωβρίου 2006

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

            Ἀκόμη μία φορά, χαιρετοῦμε μέ χαρά τόν ἐρχομό τῆς Εἰκοστῆς Ὀγδόης Ὀκτωβρίου. Ὡς Ἑλληνορθόδοξοι Χριστιανοί γνωρίζουμε τήν ἡμέρα αὐτή ὡς Ἡμέρα τοῦ ΟΧΙ. Αὐτό τό ΟΧΙ ἀναφέρεται στήν ἀρνητική ἀπάντηση τήν ὁποία μέ θαρραλέα περιφρόνηση ἀντέταξε τό Ἑλληνικό ἔθνος τό 1940 στίς ἀπαιτήσεις ὑποταγῆς στίς σκοτεινές δυνάμεις τοῦ φασισμοῦ πού σάρωναν τήν Εὐρώπη τήν ἐποχή ἐκείνη. Αὐτή ἡ ἡμέρα εἶναι σημαντική ἐξαιτίας τοῦ παραδείγματος πού ἔδωσε τό ἔθνος τῶν Ἑλλήνων σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο. Ἡ περιφρονητική ἀπάντηση τῶν Ἑλλήνων στίς ἀπαιτήσεις τοῦ ἐχθρικοῦ φασιστικοῦ ἐπίδοξου κατακτητῆ ἐξέφραζε τήν ἀναντίρρητη ἠθική ἀξίωση ὅτι ὑπάρχουν συγκεκριμένες ἀξίες στόν κόσμο μας οἱ ὁποῖες εἶναι τόσο πολύτιμες καί ἱερές καί οἱ ὁποῖες ἀσχέτως κόστους δέν τίθενται ὑπό διαπραγμάτευση. 

            Πρόκειται περί τῶν ἀξιῶν τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἀνεξαρτησίας. Τό Ἑλληνικό ἔθνος ἐγνώριζε τό 1940, ὅπως ὁ κόσμος γνωρίζει σήμερα, ὅτι ὁ Θεός ἀπό τήν ἀγάπη Του γιά τό ἀνθρώπινο γένος ἐχάρισε τά δῶρα τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἀνεξαρτησίας ὡς ἀναφαίρετα δικαιώματα στούς ἀνθρώπους ὅλων τῶν πολιτισμῶν, φυλῶν καί θρησκειῶν. Τό δικαίωμα νά ζῇ κάποιος σέ συνθῆκες ἐλευθερίας καί ἀνεξαρτησίας ἀντιπροσωπεύει τό προϊόν μίας ὡραιοτάτης πλουσίας συνθέσεως Ἑλληνισμοῦ καί Χριστιανισμοῦ. Μᾶς ἀφορᾶ ἄμεσα ὡς Ἑλληνορθοδόξους Χριστιανούς διότι εἴμεθα ὑπερήφανοι φορεῖς αὐτῆς τῆς σπουδαιοτάτης καί μοναδικῆς κληρονομίας, τήν ὁποία ὀφείλουμε νά μοιραζόμεθα μέ τούς συνανθρώπους μας.

            Ἐξετάζοντας τήν ἱστορία τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, τῆς Ἡμέρας τοῦ ΟΧΙ, εἶναι φυσικό νά σκεπτόμεθα πρῶτα καί κυριώτερα τούς προγόνους μας καί τίς ἡρωικές πράξεις των στήν Ἑλλάδα τοῦ 1940. Μέ τό ἴδιο ἐνδιαφέρον, ἐρευνώντας βαθύτερα καί τήν δική μας Ἀμερικανική ἱστορία, ἀνακαλύπτουμε μία ἀξιοσημείωτη σύνδεση μέ τήν ἡμερομηνία τῆς 28ης Ὀκτωβρίου. Τήν ἡμέρα αὐτή, τό 1886, ἔγινε ἕνα σημαντικό γεγονός τό ὁποῖο συμβόλιζε τίς ἔννοιες τῆς ἐλευθερίας καί ἀνεξαρτησίας. Τήν ἡμέρα ἐκείνη ἔγινε ἡ ἀφιέρωση τοῦ Ἀγάλματος τῆς Ἐλευθερίας στό Ellis Island, στό νησί αὐτό πού ἀποτελοῦσε ἀσφαλές λιμάνι γιά ἑκατοντάδες χιλιάδων μεταναστῶν. Σέ μεγάλο βαθμό, τό γεγονός αὐτό ἐπικύρωνε κατά τόν ἴδιο τρόπο τά βασικά δικαιώματα τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἀνεξαρτησίας, καί σήμερα τό Ἄγαλμα τῆς Ἐλευθερίας ἀποτελεῖ μνημεῖο τό ὁποῖο ἐξακολουθεῖ νά διακηρύττῃ αὐτά τά ἴδια ἰδανικά στούς ἀνθρώπους ὅλου τοῦ κόσμου.

            Καθώς, λοιπόν, ἑορτάζουμε τήν Εἰκοστή-Ὀγδόη Ὀκτωβρίου, σκεπτόμεθα πρῶτα τά γεγονότα τοῦ 1940 στήν Ἑλλάδα καί τό θαρραλέο «ΟΧΙ» τό ὁποῖο βροντοφώνησε τό γενναῖο Ἑλληνικό ἔθνος στό πρόσωπο τῆς φασιστικῆς ἐπιθετικότητος. Ἐνθυμούμεθα τήν ἀσχέτως φοβεροῦ κόστους ἀμετακίνητη στάση τῶν Ἑλλήνων προγόνων μας ὑπέρ τῶν ἰδανικῶν τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἀνεξαρτησίας, στάση ἡ ὁποία ὑπαγορευόταν ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική πίστη. Δεύτερον, μᾶς δίδεται ἡ εὐκαιρία νά ἐρευνήσουμε βαθύτερα ἀξιοσημείωτα γεγονότα τῆς Ἀμερικανικῆς ἱστορίας τά ὁποῖα ἐπίσης συνέβησαν τήν Εἰκοστή- Ὀγδόη Ὀκτωβρίου. Εἰδικώτερα ἐννοοῦμε τήν ἀφιέρωση τοῦ Ἀγάλματος τῆς Ἐλευθερίας τό 1886, τό ὁποῖο συμβόλιζε αὐτά ἀκριβῶς τά ἰδανικά.  Μέσῳ αὐτῆς τῆς νοερῆς διαδικασίας ἀνακαλύπτουμε καί πάλι πολύτιμα σύμβολα καί γεγονότα τῆς ἱστορίας τά ὁποῖα εἶναι γιά μᾶς τούς Ἑλληνορθοδόξους Χριστιανούς καί ταυτόχρονα πολίτες καί κατοίκους τῆς δεύτερης πατρίδας μας Ἀμερικῆς πολύ σημαντικά.

            Εἴμεθα εὐγνώμονες στόν Θεό ὁ Ὁποῖος μᾶς χαρίζει γεγονότα τά ὁποῖα μᾶς ὑπενθυμίζουν τά πολύτιμα δῶρα τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἀνεξαρτησίας. Προσεύχομαι ὁλόθερμα, καθώς ἀναλογιζόμεθα τήν σπουδαιότητα τῆς ἡμέρας αὐτῆς, νά στρέψουμε τήν καρδιά καί τό νοῦ μας στίς ἔννοιες τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἀνεξαρτησίας οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν βασικό στοιχεῖο τῆς ταυτότητός μας ὡς Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καί οἱ ὁποῖες δικαίως ἀνήκουν σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους, εἰδικά σέ περιοχές ὅπου αὐτές οἱ ἔννοιες ἀπουσιάζουν. Εἴθε ἡ μόνιμη ἀγάπη καί εἰρήνη τοῦ φιλανθρώπου καί ἐλεήμονος Θεοῦ νά εἶναι μαζί σας πάντοτε.

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

  + ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος