Ελληνικά English

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀριθ. Πρωτ. 01 /08

 

1η Ἰανουαρίου 2008

Ἑορτή Ἁγίου Βασιλείου καί Νέον Ἔτος          

                                                                                               

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς,
τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές,
τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία,
τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

                        

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

            Τήν πρώτη ἡμέρα τοῦ Νέου Ἔτους τιμοῦμε τήν ζωή καί τήν παρακαταθήκη τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τοῦ οἰκουμενικοῦ Ἱεράρχου καί Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας μας ὁ ὁποῖος εἶναι διάσημος γιά τήν ἐξαιρετική διανοητική καί πνευματική παρακαταθήκη του ἡ ὁποία ἐξακολουθεῖ νά λάμπῃ παγκοσμίως. Ὁ Μέγας Βασίλειος δέν ὑπῆρξε ἁπλῶς μία μορφή κορυφαίας πνευματικῆς ὑπεροχῆς· ἦταν ἐξίσου γνωστός γιά τίς δυναμικές προσπάθειές του καί τίς ἔμπρακτες ἐπιτυχίες του στήν ἵδρυση φιλανθρωπικῶν ἱδρυμάτων, ὀρφανοτροφείων καί νοσοκομείων ἐκτός τῶν τειχῶν τῆς ἀρχαίας πόλεως Καισαρείας στήν Καππαδοκία, ὅπου ὑπηρέτησε ὡς Ἐπίσκοπος. Δικαιολογημένα, τό συγκρότημα αὐτῶν τῶν ἱδρυμάτων ἔλαβε τό ὄνομά του «Βασιλειάς». Σήμερα, ἡ «Βασιλειάς» παραμένει σημαντικό ἐπίτευγμα στόν τομέα τῆς φιλανθρωπίας τό ὁποῖο ἑλκύει τήν προσοχή καί τήν μελέτη ὄχι μόνον ἱστορικῶν τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά καί κοινωνιολόγων καί ἄλλων ἐπιστημόνων σέ τομεῖς σχετικούς ὅπως ἡ δημόσια ὑγεία. Αὐτό τό γεγονός μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι πολλοί ἄνθρωποι σήμερα ἀναζητοῦν στήν ἱστορία καί εἰδικώτερα στήν Ἑλληνορθόδοξη κληρονομιά πρότυπα σύμφωνα μέ τά ὁποῖα μποροῦν νά δημιουργήσουν ὁλοκληρωμένα ἱδρύματα φροντίδος γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν συγχρόνων καιρῶν καί ἀναγκῶν. 

            Ἡ παρακαταθήκη τοῦ Μεγάλου Βασιλείου μᾶς προσφέρει ὑπέροχες προκλήσεις καί παραδείγματα διακονίας γιά νά τά μιμηθοῦμε στή ζωή μας ὡς Ἑλληνορθόδοξοι Χριστιανοί. Εἶναι ὡραῖο ὅτι ἀρχίζουμε τό Νέον Ἔτος μελετῶντας τρόπους καί μέσα μέ τά ὁποῖα μποροῦμε νά φανοῦμε ἀντάξιοι τῆς πλουσίας κληρονομίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου μέσα στίς κοινότητές μας. Ἕνα παράδειγμα αὐτῆς τῆς πλουσίας κληρονομίας βρίσκει συγκεκριμένη ἔκφραση στό ἔργο τῆς δικῆς μας Ἀκαδημίας τοῦ Ἁγίου Βασιλείου στήν πόλη Garrison τῆς Νέας Ὑόρκης, ἡ ὁποία δικαιολογημένα φέρει τό ὄνομα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Γιά περισσότερα από πενῆντα χρόνια ἡ Ἀκαδημία τοῦ Ἁγίου Βασιλείου ἔχει προσφέρει στέγη σέ παιδιά ἀπ' ὁλόκληρη τήν χώρα, πολλά ἀπό τά ὁποῖα προέρχονται ἀπό οἰκογενένειες τῶν ὁποίων ἡ κατάσταση χρήζει θεραπείας καί φροντίδος. Ἡ Ἀκαδημία τούς προσφέρει ἕνα περιβάλλον πλήρους φροντίδος τό ὁποῖο συμπεριλαμβάνει ἐκπαιδευτικά καί ψυχαγωγικά προγράμματα καί στήριξη σέ θέματα ὑγείας. Ἐπιπλέον, ἀποτελεῖ χῶρο ὅπου τά παιδιά μποροῦν νά βιώσουν τήν εἰρήνη καί τήν ἀγάπη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

            Ὅπως ἔχει καθιερωθῆ, στό ξεκίνημα κάθε Νέου Ἔτους, ἔχουμε ἀναθέσει στήν Ἐθνική Φιλόπτωχο Ἀδελφότητα Κυριῶν καί τά τοπικά παραρτήματά της στίς ἐνορίες ὅλης τῆς χώρας τήν προσπάθεια συγκεντρώσεως οἰκονομικῆς βοηθείας γι' αὐτή τήν σημαντική διακονία. Αὐτή ἡ προσπάθεια ἐξακολουθεῖ νά ἀποτελῇ σημαντική ὑποστήριξη γιά τήν Ἀκαδημία, ἡ ὁποία ἐξαρτᾶται ἀπό τίς εἰσφορές τῶν πιστῶν γιά τήν συνέχιση τοῦ σημαντικοῦ ἔργου προσφορᾶς της στά παιδιά. Ἔτσι, καθώς ἀρχίζουμε τό Νέον Ἔτος, καί καθώς μοιράζουμε στούς ἀνθρώπους μας κομμάτια τῆς παραδοσιακῆς Βασιλόπιτας ἡ ὁποία φέρει τό ὄνομα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, σᾶς παρακαλῶ νά σκεφθῆτε νά κ άνετε μιά εἰδική προσφορά στήν Ἀκαδημία Ἁγίου Βασιλείου. Διά τῶν προσευχῶν καί εἰσφορῶν σας θά στηρίξετε τούς στόχους αὐτῆς τῆς σημαντικῆς διακονίας ἡ ὁποία ὠφελεῖ τά παιδιά καί τούς ἐφήβους γιά τούς ὁποίους ἡ Ἀκαδημία ἀποτελεῖ σπίτι καθώς καί γιά στήριξη τοῦ προσωπικοῦ τό ὁποῖο ἐπιβλέπει τίς καθημερινές λειτουργίες τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ ἱδρύματος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς.

            Εἴθε νά συνεχίσουμε διά πρεσβειῶν τοῦ Μεγάλου Βασιλείου νά ἐμπνεόμεθα γιά τήν συνέχιση ἔργων φιλανθρωπίας κατά τήν διάρκεια ὁλοκλήρου τοῦ Νέου Ἔτους 2008. Προσεύχομαι ἡ ἀγάπη καί ἡ εἰρήνη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ νά εἶναι μαζί μέ σᾶς, τίς οἰκογένειές σας, μέ ὅλους ὅσοι διαβιοῦν στήν Ἀκαδημία Ἁγίου Βασιλείου καί τούς ἀξιωματούχους καί τά διοικητικά μέλη πού τήν ὑπηρετοῦν. Εἴθε τό φῶς καί ἡ χαρά τοῦ Χριστοῦ νά πλημμυρίσουν τήν καρδιά σας καί ἡ κάθε ἡμέρα τοῦ Νέου Ἔτους νά εἶναι γεμάτη μέ εὐημερία, ἀφθονία, ὑγεία, καί χαρά.     

 

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

                                                           

† ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος  Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals