Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 212 /17

25 Δεκεμβρίου 2017

Χριστούγεννα

Φῶς ἐκ φωτός τοῦ Πατρός τό ἀπαύγασμα,
πᾶσαν κτίσιν ἐφαίδρυνας.
(Ὕμνος Ἑσπερινοῦ Χριστουγέννων) 

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

            Σέ αὐτή τήν εὐλογημένη καί ἔνδοξη Ἑορτή δοξάζουμε τόν Χριστό διότι ἦλθε σέ μᾶς καί ἀπεκάλυψε τήν ἄφθονη καί τήν σωτηριώδη χάρη τοῦ Θεοῦ. Τόν δοξάζουμε διότι ἐσαρκώθη γιά τή σωτηρία μας. Δοξάζουμε τό θαῦμα τῆς Σαρκώσεώς Του καί Τόν εὐχαριστοῦμε μέ ἀπέραντη χαρά γι’ αὐτό τό τεράστιο θεϊκό γεγονός. Δοξάζουμε τόν Θεό ἐνώπιον ὅλου τοῦ κόσμου, διότι ὁ Λυτρωτής μας ἦλθε καί ὁ λαός ὁ καθήμενος ἐν σκότει φῶς εἶδεν μέγα καί τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καί σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς [Ματθ. 4:16].

            Σήμερα, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὡς ἀπαύγασμα τῆς δόξης τοῦ Πατρός (Ἑβρ. 1:3), ἦλθε καί φώτισε ὅλη τή Δημιουργία. Ὅπως συνέβη ὅταν στό σκοτάδι τῆς νύκτας οἱ ἄγγελοι ἐμφανίσθηκαν στούς βοσκούς καί δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς [Λουκ. 2:9], ὁ Ἰησοῦς ἔρχεται σ’ἕναν κόσμο ὁ ὁποῖος ἔχει βυθισθῆ στό σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας καί ἐλπίζει στό φῶς. Ὁ Χριστός γεννήθηκε, καί ἐμεῖς, ὅπως καί οἱ βοσκοί, θά βγοῦμε ἔξω γιά νά δοξάσουμε καί νά εὐχαριστήσουμε τόν Θεό γιά ὅλα ὅσα ἔχουμε δεῖ στό φῶς τῆς ἁγίας Ἑορτῆς.

            Δοξάζουμε σήμερα τόν Χριστό, διότι ὡς Υἱός τῆς Λαμπρότητος, ὡς Ζωοποιό φῶς, φωτίζει τήν ὁδό πού ὁδηγεῖ στόν Θεό. Ὅπως τό ἄστρο ὁδήγησε τούς μάγους στή Βηθλεέμ γιά νά προσκυνήσουν τόν νεογέννητο Βασιλέα, ἔτσι ἀποκαλύπτει καί σέ μᾶς τήν ὁδό τῆς ἀναγεννήσεως καί τῆς σωτηρίας. Εἶναι τό φῶς πού μᾶς ὁδηγεῖ στό δρόμο τῆς ἐπικοινωνίας μέ τόν Θεό στό ταξίδι τῆς πίστεως.

            Ὁ Χριστός γεννήθηκε, καί τώρα βλέπουμε τήν ἀλήθεια. Ὁ Χριστός εἶναι τό φῶς τῆς θεϊκῆς σοφίας, καί ἡ λάμψη Του διαλύει τίς ἀπατηλές σκιές, ἐκπληρώνει τίς ἀρχαῖες προφητεῖες καί ἀποκαλύπτει τό θεϊκό σχέδιο γιά τή σωτηρία μας. Ὅλοι ὅσοι γιορτάζουν τήν Ἁγία Γέννησή Του, Τόν δοξάζουν ὡς τό ἀπόλυτο φῶς τῆς ἀληθείας καί τήν μεγαλειώδη σοφία τοῦ Θεοῦ.

            Σέ αὐτή τήν ἁγία Ἑορτή διακηρύσσουμε ὅτι ὁ Κύριος καί Σωτήρας μας ἦλθε. Τόν δοξάζουμε μαζί μέ τίς οὐράνιες δυνάμεις. Ὅπως τό ἔνδοξο φῶς Του λάμπει πάνω καί μέσα μας, διακηρύττουμε στόν κόσμο ὅτι ὁ Χριστός φέρνει φῶς στό σκοτάδι. Ἡ λαμπρότητά Του ὑπερνικᾶ τό μῖσος καί τήν ἀπληστία, ἡ φωτεινότητα τῆς Σαρκώσεώς Του ἀποκαλύπτει τήν ἀλήθεια τῆς ζωῆς, καί τοῦ σκοποῦ τῆς ὑπάρξεώς μας, ἀπελευθερώνοντας μας ἀπό τήν ἁμαρτία, τό κακό καί τόν θάνατο. Τήν εὐλογημένη αὐτή ἡμέρα, εἴθε τό φῶς τοῦ Χριστοῦ καί τῶν Χριστουγέννων νά λάμψῃ στίς καρδιές ὅλων. Εἴθε νά γνωρίσουμε τήν βεβαιότητα τῶν ὑποσχέσεών Του καί τήν χαρά τῆς παρουσίας Του. Ὅπως χαιρόμεθα αὐτή τήν εὐλογημένη περίοδο μαζί με τούς ἐν πίστει ἀδελφούς καί ἀδελφές μας, μαζί μέ τίς οἰκογένειές μας καί τούς φίλους μας, εἴθε τό φῶς Του νά λάμψῃ ἔτσι ὥστε νά Τόν δοξάσουν καί ἄλλοι καί νά ἀνακαλύψουν τήν ὁδό τῆς ἀληθείας καί τῆς αἰωνίου ζωῆς.   

 Μετά πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,


† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος