Ελληνικά English

Ἀριθ. Πρωτ. 10 / 05

30 Ἰανουαρίου 2005

Ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

Ἡ φροντίδα γιά πνευματικά πράγματα ἑνώνει τήν οἰκογένεια

(Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος, Ὁμιλία ΚΑ´ πρός Ἐφεσίους)

 

Ὅ,τι ἀκοῦν τά παιδιά ἐντυπώνεται στήν διάνοιά τους ὡς σφραγῖδα σέ κερί

              (Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος, Ὁμιλία Γ´ πρός Ἰωάννην)

 

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

                       

Ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

 

            Τήν ἡμέρα αὐτή ἑορτάζουμε γιά μιά ἀκόμη φορά τήν ἑορτή τῶν ἐνδόξων Τριῶν Ἱεραρχῶν καί οἰκουμενικῶν διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Τούς τιμοῦμε μέ τούς ὕμνους καί τίς προσευχές μας διότι ἐφώτισαν ὅλη τήν ἀνθρωπότητα μέ τίς ἱερές καί γνήσιες διδασκαλίες τῆς πίστεώς μας. Διά τῆς τεραστίας σοφίας καί θεογνωσίας των ἐφώτισαν τήν καρδιά καί τό νοῦ μας καί μᾶς ὁδήγησαν πρός τήν ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ σωτηρία.

 

            Αὐτοί οἱ τρεῖς μεγάλοι φωστῆρες τῆς πίστεως, λάμπουν ἐμπρός μας ὄχι μόνο ὡς παραδείγματα θεϊκῆς σοφίας, ἀλλά καί ὡς παραδείγματα μεγάλης εὐσεβείας καί ἁγιότητος. Ἀσφαλῶς, ἡ ἀκτινοβολία τῆς σκέψεως καί τοῦ λόγου των ἦτο ἀποτέλεσμα ἐκτεταμένης μελέτης στούς τομεῖς τῆς θεολογίας, τῆς φιλοσοφίας, τῶν ἐπιστημῶν καί τῆς γλώσσης. Γιά τούς Τρεῖς Ἱεράρχες, ὅμως, ἡ ἀναζήτηση τῆς γνώσεως ἦτο ἀλληλένδετη μέ τήν ἀναζήτηση τῆς εὐσεβείας καί τῆς ἁγιότητος. Ἡ γνώση πού ἀπέκτησαν ἐντός τοῦ κόσμου μέσῳ τῆς διανοητικῆς προσπαθείας των ἐτέθη ὑπό τόν ἔλεγχο τῆς λατρείας, τῆς προσευχῆς, τῆς μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῆς ὑπακοῆς στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἡ ζωή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν χαρακτηρίσθηκε ἀπό πράξεις καί συμπεριφορές ἀληθινῆς Χριστιανικῆς εὐσεβείας ὄχι μόνον κατά τήν διάρκεια τῆς ἱερᾶς διακονίας των ὡς θεολόγων καί ἐπισκόπων τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά ἤδη ἀπό τά παιδικά των χρόνια καθώς ἀνατράφηκαν ἐν πίστει, ἀγάπῃ καί ἁγιότητι στήν μοναδικότητα τῶν δεσμῶν καί σχέσεων τῆς οἰκογενείας.

            Πράγματι, ὡς παιδιά, οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες εὐλογήθηκαν ἀπό τόν Θεό νά μεγαλώσουν μέσα σέ σπίτια ὅπου βασίλευε ἡ ἀγάπη καί ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ καί ὅπου ἐκαλλιεργεῖτο ἡ ἀληθινή εὐσέβεια. Ὁ Μέγας Βασίλειος εἶχε ὡς ὁδηγούς τούς ἁγιοπρεπεῖς βίους τῶν γονέων καί παππούδων του, οἱ ὁποῖοι ἦταν γνωστοί τόσο ὡς μάρτυρες τῆς πίστεως ὑπό καθεστώς διωγμῶν, ὅσο καί γιά τήν φροντίδα πού προσέφεραν στούς πένητες. Ὡς ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς κληρονομίας τῆς εὐσεβείας καί τῆς καλλιεργείας τῆς ψυχῆς πού ἐπικρατοῦσε στήν οἰκογένεια τοῦ Μ. Βασιλείου, ἕξι πρόσωπα τῆς οἰκογενείας αὐτῆς ἀνακηρύχθησαν ἅγιοι ἀπό τήν Ἐκκλησία. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ὑπῆρξε, ἐπίσης, υἱός ἁγίων, οἱ ὁποῖοι καλλιέργησαν μέσα του τήν πίστη καί τήν ἀρετή ἔτσι ὥστε ὁ ἴδιος, ἀπό πολύ μικρή ἠλικία, νά γίνῃ γνωστός γιά τήν μεγάλη σοφία του καί τήν σφοδρή του ροπή πρός τήν πνευματική περισυλλογή καί τήν προσευχή. Ἐπίσης, ὁ ἀδελφός καί ἡ ἀδελφή τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου ἀνακηρύχθησαν ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας, ἀποδεικνύνοντας τήν ἐπίδραση καί σημασία τοῦ οἰκογενειακοῦ περιβάλλοντος στό ὁποῖο ἐπικρατεῖ ἡ παρουσία καί ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος μεγάλωσε, ἐπίσης, μέσα σέ κλῖμα ἁγιοσύνης καλλιεργημένο ἀπό τήν μητέρα του, ἡ ὁποία, παρά τό γεγονός ὅτι εἶχε χηρεύσει σέ νεαρή ἡλικία, ἀφιέρωσε τήν ζωή της στή μόρφωση καί πνευματική του ἀνάπτυξη. Μέ τήν καθοδήγηση καί τό παράδειγμά της, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἀπέκτησε ἀγάπη γιά τήν παρθενία καί τή δικαιοσύνη, καθώς καί τόν ἄσβεστο πόθο γιά τήν θεία ἀλήθεια. Ἡ σταθερή βάση πίστεως πού προσέφεραν οἱ οἰκογένειές των, χάρισε στούς Τρεῖς Ἱεράρχες τήν σοφία, τήν δύναμη καί τό ἀπαραίτητο θάρρος γιά νά μπορέσουν νά προσφέρουν τίς ζωές των στό Θεό γιά τό ἔργο τῆς βασιλείας Του, καί γιά νά κατακτήσουν τά ὕψη τῆς γνώσεως καθώς συνεδύασαν τά μεγάλα πνευματικά ἐπιτεύγματα τῆς ἀνθρωπότητος μέ τή θεία ἀποκάλυψη.

 

            Αὐτό πού διακρίνουμε στίς ζωές τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν εἶναι ἡ δύναμη τῆς πίστεως μέσα στό σπίτι καί στή ζωή τῆς οἰκογενείας. Ἡ οἰκογένεια πού ἀφιερώνει χρόνο στήν λατρεία καί προσευχή ζεῖ καθημερινά μέ τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ, καί ἔτσι ἀποκτᾶ τήν δύναμη γιά ν‘ ἀντιμετωπίζῃ τίς ἀνάγκες καί προκλήσεις τῆς ἡμέρας, καί γιά νά δέχεται τήν διαβεβαίωση τῆς ἐλπίδος καί τῆς εἰρήνης. Οἱ οἰκογένειες πού ἀνατρέφουν τά παιδιά των μέ ἀγάπη καί ἁγιότητα καί τά ὁδηγοῦν στή ζωή τῆς πίστεως, δίδουν τή δυνατότητα στούς γιούς καί τίς θυγατέρες των νά βιώνουν τίς ἐμπειρίες αὐτοῦ τοῦ κόσμου μέ στόχο τήν πραγματοποίηση τῆς ἀπολύτου ἐμπειρίας, δηλαδή τῆς ἑνώσεως μέ τόν Θεό.

 

            Μελετώντας τίς ζωές τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί τῶν οἰκογενειῶν των, νιώθουμε ἐπίσης κατάπληξη καί γιά τόν σημαντικό ρόλο πού διεδραμάτισε ἡ Ἑλληνική παιδεία στή ζωή των. Γι' αὐτόν τόν λόγο, ἁρμόζει τήν ἡμέρα αὐτή νά τιμήσουμε τά Ἑλληνικά Γράμματα. Ἡ σημασία αὐτῆς τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς πνευματικῆς καί διανοητικῆς κληρονομίας μας δέν σχετίζεται μόνο μέ τήν διατήρηση ἑνός τρόπου ζωῆς ὁ ὁποῖος προσφέρει ἀληθινή συνεργία νοῦ καί ψυχῆς, ἀλλά θέλει νά προσδώσῃ ἔμφαση στό γεγονός ὅτι ἡ μεγάλη εὐρύτητα μορφώσεως, ἡ ἀληθινή παιδεία, εἶναι ἀπαραίτητη γιά τήν διάπλαση νέων ἀνθρώπων καί τήν καθοδήγησή των στίς ὀδούς τῆς ὁλοκληρωμένης ζωῆς. Ὡς οἰκογένειες καί γονεῖς, καί ὡς Ἑλληνορθόδοξες ἐνορίες, θά πρέπει νά ἑστιάσουμε τήν προσοχή μας στήν πλήρη μόρφωση τῶν παιδιῶν καί τῆς νεολαίας μας, μέσα ἀπό τήν καλλιέργεια τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί τήν διδαχή μιᾶς παγκοσμίου καί αἰωνίας πνευματικῆς παραδόσεως ὅπως ἡ Ἑλληνική. Τά δύο αὐτά ἐφόδια θά βοηθήσουν ὥστε τά παιδιά μας νά ὡριμάσουν καί ν' ἀποτελέσουν καλά καί δημιουργικά μέλη ὄχι μόνο τῆς κοινωνίας ἀλλά καί τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

 

            Καθώς ἑορτάζουμε τήν Ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, σᾶς προσκαλῶ νά ἀκολουθῆτε στή ζωή σας τό παράδειγμά των καί νά προσπαθῆτε νά μετατρέψετε τό σπίτι καί τό οἰκογενειακό σας περιβάλλον σέ χῶρο ἀληθινῆς μαθήσεως καί φωτισμένης πίστεως. Εἴθε μέσα στίς οἰκογένειές σας νά ἐργάζεσθε γιά τήν πνευματική εὐημερία τῶν παιδιῶν σας προσφέροντάς τους ἐκπαίδευση ποιότητος, διδάσκοντάς τους τήν πολιτιστική καί πνευματική κληρονομία, καί ἐκτρέφοντες αὐτά ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου (Ἐφες. 6:4).     

 

 

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

 

+ὁ Ἀρχιεπίσκοπος  Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals