Ελληνικά English

Ἀριθ. Πρωτ. 112 / 06

1η  Νοεμβρίου 2006

Ἑορτή Ἁγίων Ἀναργύρων

Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ           

 

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

            Κατά τήν διάρκεια τῆς ἐπί γῆς παρουσίας Του, ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός ἀπέστειλε τούς δώδεκα μαθητάς του νά κηρύξουν ὅτι «ἤγγικεν ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν» (Ματ. 10:7). Τούς ἔδωσε, ἐπίσης, τήν ἑξῆς ἐντολή: «ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς ἐγείρετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε» (Ματ. 10:8). Αὐτή ἡ διπλή ἀποστολή τοῦ κηρύγματος καί τῆς ἰάσεως κατέστη δυνατή μέσῳ τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ ἡ ὁποία ἐνήργησε ἐντός καί διά τῶν μαθητῶν, γιά τήν ἰδικήν των σωτηρία καί κλήση καθώς καί γιά τούς ἀποδέκτες τῶν λόγων καί τῆς διακονίας των. Αὐτή ἡ θεϊκή δύναμη μετέδωσε πεποίθηση καί πίστη μέσῳ τοῦ μηνύματος τό ὁποῖο ἐκήρυξαν οἱ μαθηταί. Ἐπιπλέον, διά τῶν θαυματουργῶν πράξεων ἰάσεως ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ ἐπεκύρωσε τήν στοργική καί φιλεύσπλαγχνη παρουσία Του.

            Ἡ σπουδαιότητα αὐτῆς τῆς θεϊκῆς δυνάμεως καί ἡ μαρτυρία πού προσέφερε ὑπέρ τῆς ἀγάπης καί τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ ἐπιβεβαιώθηκε καί ἀπό ἄλλη μίαν ἐντολή τοῦ Κυρίου μας: «δωρεάν ἐλάβετε, δωρεάν δότε»(Ματ. 10:8).   Ὅπως ἀκριβῶς οἱ μαθηταί ἔλαβαν τήν δύναμη καί χάρη τοῦ Θεοῦ ὡς δωρεά, κατά τόν αὐτό τρόπο ἔπρεπε καί ἐκεῖνοι νά προσφέρουν τήν ἴαση μέσῳ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ὡς δωρεά. Ἡ προσφορά θεραπευτικῆς θεϊκῆς δυνάμεως δέν ἐξηρτᾶτο ἀπό ἀνταλλαγή χρημάτων ἤ δώρων ἤ τῶν ἀναγκαίων τῆς ζωῆς. Ἡ διακονία τῶν μαθητῶν ἔπρεπε νά ἀποτελῇ ὁρατό σημεῖο τῆς δωρεᾶς τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στήν ἀνθρωπότητα.

            Τήν 1η Νοεμβρίου, τιμοῦμε τήν μνήμη δύο ἁγίων ἀνδρῶν οἱ ὁποῖοι συνέχισαν τήν ἱερή κλήση τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. Στούς ἁγίους Κοσμᾶ καί Δαμιανό, τούς «Ἀναργύρους καί Θαυματουργούς», ἐδόθη ἡ δύναμη νά θεραπεύουν τούς ἀρρώστους καί νά ἐκδιώκουν τά ἀκάθαρτα πνεύματα διά τῶν προσευχῶν των. Προσέφεραν τήν δύναμη καί τήν χάρη τοῦ Θεοῦ σέ πτωχούς καί πλουσίους, φίλους καί ἀγνώστους, μή δεχόμενοι ἀπολύτως τίποτε ὡς ἀντάλλαγμα. Καθώς  ἐθεράπευαν, διεκήρυτταν ὅτι ὁ Χριστός ἦτο ὁ Μέγας Ἰατρός, ὁ Ὁποῖος ἐνεργοῦσε μέσῳ ἐκείνων προσφέροντας ἀνακούφιση, πίστη καί σωτηρία.   

            Αὐτή ἀκριβῶς ἡ προσφορά καί μαρτυρία τῆς δυνάμεως καί χάριτος τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ καί τήν κύρια ἀποστολή τῆς Ἐθνικῆς μας Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν. Ἐπί ἑβδομήντα καί πλέον ἔτη  τά μέλη αὐτοῦ τοῦ ὀργανισμοῦ τῆς Ἐκκλησίας προσφέρουν ἀφιλοκερδῶς ἴαση, ἀνακούφιση καί τήν χάρη τοῦ Θεοῦ. Δίδουν γενναιόδωρα καί σταθερά, κηρύσσοντας τόν Χριστό ὡς Φιλάνθρωπο, ὡς Θεό πού ἀγαπᾶ τόν ἄνθρωπο. Συνεχίζουν τήν προσφορά των, μέ μόνη ἐπιδίωξη τήν ἴαση καί σωτηρία τῶν συνανθρώπων μας καί τήν δόξα τοῦ Θεοῦ.

Ἕνας τρόπος μέ τόν ὁποῖον βοηθοῦμε τήν διακονία τῆς Ἐθνικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν ἀποτελεῖ καί ἡ παράδοσή μας νά  συγκεντρώνουμε ἐτησίως χρήματα γιά τό Ταμεῖο τῆς Ἐθνικῆς Φιλοπτώχου μέ προορισμό τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο. Το Ταμεῖο αὐτό προσφέρει βοήθεια γιά τά νοσοκομεῖα, τούς οἴκους εὐγηρίας καί τά φιλανθρωπικά ἱδρύματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου. Γιά τόν λόγο αὐτό, τήν Κυριακή 5 Νοεμβρίου θά περιαχθεῖ εἰδικός δίσκος στίς ἐνορίες μας ἀνά τήν ἐπικράτεια ὡς δεῖγμα τῆς ἀγάπης καί στηρίξεώς μας πρός τήν σεβάσμια Ἑλληνορθόδοξη κοινότητα τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Εἴμεθα ἀποδέκτες τῶν πολλαπλῶν εὐλογιῶν τοῦ Θεοῦ, καί αὐτός εἶναι ἕνας ἐμφανής τρόπος μέ τόν ὁποῖο μποροῦμε νά προσφέρουμε καί ἐμεῖς μέ γενναιοδωρία στούς ἔχοντες ἀνάγκη.

Ἐπιπλέον, ἡ ἐντολή τοῦ Κυρίου μας, τό παράδειγμα τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων καί ἡ στήριξή μας πρός τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο πρέπει νά μᾶς ὑπενθυμίζουν τήν ἱερή κλήση μας ὡς Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Κάθε ἡμέρα τῆς ζωῆς μας ἀποτελεῖ εὐκαιρία νά ἀνακαλύψουμε νέες δυνατότητες δωρεάν προσφορᾶς χάριτος καί δυνάμεως τοῦ Θεοῦ διά λόγων φιλευσπλαγχνίας καί ἀνιδιοτελῶν πράξεων εὐγενείας. Εἴθε ὁ ἀγαθός καί ἐλεήμων Κύριός μας νά μᾶς ὁδηγῇ ὅλους στήν ἀνεύρεση αὐτῶν τῶν δυνατοτήτων, καί εἴθε νά σᾶς δυναμώνῃ σέ κάθε καλό ἔργο σας πρός τιμήν καί δόξαν Αὐτοῦ. 

 

                                                                                        Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

                                                                    

                                                                                   + ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals