Ελληνικά English

Ἀρ. Πρωτοκόλλου 205/14

1 Νοεμβρίου 2014


Ἑορτή Ἁγίων Ἀναργύρων


Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Κάθε χρόνο δείχνουμε τήν ἀγάπη καί ὑποστήριξή μας στό φιλανθρωπικό ἔργο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μας ἀνακηρύσσοντας τήν Ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, Ἁγίων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, ὡς ἡμέρα προσευχῆς καί ἀρωγῆς τῶν φιλανθρωπικῶν διακονιῶν πού προσφέρει ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κωνσταντινουπόλεως. Αὐτές οἱ διακονίες σέ ὀρφανά, ἡλικιωμένους, ἀρρώστους καί ἐνδεεῖς συνανθρώπους μας ἀποτελοῦν ζωτικό καί οὐσιαστικό ἔργο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του καί συνεχίζονται ὡς τίς ἡμέρες μας ὡς μαρτυρία τῆς κλήσεώς μας ἀπό τόν Κύριό μας νά προσφέρουμε εὐσπλαγχνική θεραπεία καί πιστή ὑπηρεσία στούς ἔχοντες ἀνάγκη.

Καθοδηγούμεθα στήν προσπάθειά μας αὐτή ἀπό τήν Ἐθνική Φιλόπτωχο Ἀδελφότητα Κυριῶν. Τήν Κυριακή, 2 Νοεμβρίου, τοπικά παραρτήματα ἀνά τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή θά προσφέρουν εἰδική βοήθεια σ’ αὐτές τίς διακονίες. Σᾶς προσκαλῶ νά συνεισφέρετε μέ γενναιοδωρία γιά νά βοηθήσετε τό ἔργο τοῦ προσφιλοῦς μας Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τήν ὥρα κατά τήν ὁποία οἱ βασικές ἀνάγκες ἐκεῖ καί στήν Μέση Ἀνατολή αὐξάνουν. Ὅπως παρακολουθοῦμε, διακονίες μέ μακρά ἱστορία δοκιμάζονται ἀπό τήν ἔλλειψη μέσων καθώς συνεχῶς ἀναδύονται νέες ἀνθρωπιστικές κρίσεις καί ἀπελπισμένες ἐκκλήσεις γιά βοήθεια.

Στή γενναιόδωρη προσφορά μας πρός στήριξη τοῦ ζωτικοῦ ἔργου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, προσφέρουμε μαρτυρία τῆς ἑνότητός μας ἐν Χριστῷ καί τῆς ἑνότητός μας διά τῆς πίστεως. Αὐτή εἶναι ἡ μαρτυρία τῆς πρώτης Ἐκκλησίας ὅταν συγκεντρώνονταν προσφορές καί δίδονταν σέ κοινότητες μέ μεγάλες ἀνάγκες, καλλιεργῶντας τούς δεσμούς τῆς ἐγάπης ἐν Χριστῷ (Ρωμ. 15:26, Κορ. Α΄, 16:1-4, Κορ. Β΄, 8-9). Αὐτή εἶναι ἡ μαρτυρία τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ. Ἐνῶ ἦσαν συγγενεῖς ἐξ αἵματος ὡς ἀδέλφια, ἦσαν ἐπίσης ἑνωμένοι ἐν Χριστῷ καί ἐν τῇ δυνάμει τῆς πίστεως καθώς χρησιμοποιοῦσαν τά θεϊκά δῶρα των γιά νά προσφέρουν ἵαση, παρηγορία καί ἐλπίδα σέ αὐτούς οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἀνάγκη.

Αὐτή εἶναι ἐπίσης ἡ δική μας μαρτυρία ἐπί τῶν ἡμερῶν μας σέ ἕνα τμῆμα τοῦ κόσμου ὅπου ἡ διακονία ἐν ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ ἀντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις. Ἐν μέσῳ σημαντικῶν ἐμποδίων καί ἀντιθέσεων, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μας, ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἐξακολουθεῖ νά ἀνταποκρίνεται στό ἱερό κάλεσμά μας ὡς Χριστιανῶν νά βοηθοῦμε ὅποιον ἔχει ἀνάγκη. Μέ εὐσπλαγχνία καί φροντίδα ποιότητος, οἱ ὑπεύθυνοι καί ἐργαζόμενοι σέ αὐτές τίς διακονίες στήν Κωνσταντινούπολη προσπαθοῦν νά προσφέρουν ἀνακούφιση καί ἐλπίδα. Μένοντας πιστοί στόν Θεό καί ἀφοσιωμένοι στούς ἔχοντες ἀνάγκη, ἀποκαλύπτουν τήν δύναμη τῆς πίστεως ἡ ὁποία προέρχεται ἀπό τή γνώση ὅτι προσφιλεῖς ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Χριστῷ ἀνά τόν κόσμο συμβάλλουν καί προσεύχονται γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ ἔργου των.

Σέ αὐτή τήν Ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, σᾶς προσκαλῶ νά ἀνταποκριθῆτε γενναιόδωρα στήν ἔκκληση τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν καί νά προσευχηθῆτε εἰλικρινά. Ἐν μέσῳ τραγωδιῶν, βιαίων συγκρούσεων, καταστροφῶν καί θανάτων, ἡ Ἐκκλησία μας καί ἡ Ὀρθόδοξος πίστη μας, ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μας ἀντιτάσσει ἐλπίδα, συμφιλίωση, διαρκῆ εἰρήνη καί χάρη διά τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Μετά πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης

† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals