Ελληνικά English

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀριθ. Πρωτ. 101 / 09

1 Νοεμβρίου 2009

Ἑορτή Ἁγίων Ἀναργύρων

Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Σήμερα, καθώς τιμοῦμε τούς Ἁγίους Ἀναργύρους Κοσμᾶ καί Δαμιανό, ἐνθυμούμεθα διά τῆς ζωῆς καί τοῦ ἔργου αὐτῶν τῶν δύο Ἁγίων τήν ὡραία παραβολή τοῦ Κυρίου μας τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη. Στό κατά Λουκᾶ Εὐαγγέλιο διαβάζουμε γιά τήν εὐσπλαγχνία μέ τήν ὁποία ὁ Σαμαρείτης περιποιήθηκε τίς πληγές τοῦ τραυματισμένου ταξιδιώτη καί φρόντισε γιά τήν πλήρη ἀποθεραπεία του. Ἐπιπλέον, ὁ Σαμαρείτης ἐπέδειξε τήν φροντίδα του γιά τίς ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὁποῖος εἶχε πέσει θῦμα ληστῶν λέγοντας στόν πανδοχέα,ἐπιμελήθητι αὐτοῦ, καί ὅ,τι ἄν προσδαπανήσῃς ἐγώ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι (Λουκ. 10:35). Αὐτή ἡ αὐθεντική φροντίδα γιά κάποιον χρήζοντα βοηθείας ἄνθρωπο ἐκτείνεται πέραν τῆς ἀρχικῆς προσφορᾶς βοηθείας καί φθάνει ἕως τή βεβαιότητα ὅτι θά παρασχεθῆ ὁ,τιδήποτε χρειασθῆ γιά τήν πλήρη θεραπεία.

Ἡ διακονία τῆς θεραπείας ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἀληθινή μαρτυρία τῆς εὐσπλαγχνίας καί τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ ἐνέχει τά χαρακτηριστικά τῆς ἀφιερώσεως χρόνου καί τῆς προσφορᾶς καλύψεως τῶν πραγματικῶν ἀναγκῶν τοῦ ἀνθρώπου, καθώς καί τῆς διαθέσεως ὅλων τῶν ἀπαιτουμένων προκειμένου νά διασφαλισθῇ ἡ πλήρης ἀποθεραπεία τοῦ σώματος καί τῆς ψυχῆς του. Αὐτό εἶναι τό εἶδος τῆς διακονίας τό ὁποῖο προσφέρεται ἀπό τό σεπτό Οἰκουμενικό  Πατριαρχεῖο μας καθώς καί τήν Ἐθνική Φιλόπτωχο Ἀδελφότητα Κυριῶν. Τό φιλανθρωπικό ἔργο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρέχει σημαντική φροντίδα καί καλύπτει σημαντικές ἀνάγκες τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως. Μέσῳ τῆς διακονίας τοῦ Νοσοκομείου καί οἴκου εὐγηρίας Μπαλουκλῆ, σέ συνδυασμό μέ τίς ὑπηρεσίες ἄλλων ἱδρυμάτων καί ὀργανώσεων, ταγμένων στήν ὑπηρεσία τῶν ὀρφανῶν καί πτωχῶν, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο προσφέρει φροντίδα καί πίστη πού βοηθοῦν στή θεραπεία τῶν σωματικῶν καί ψυχικῶν τραυμάτων τῶν ἐν χρείᾳ εὑρισκομένων.

Τό φιλανθρωπικό αὐτό ἔργο ἔχει ὡς ὑποστηρικτή του τήν Ἐθνική Φιλόπτωχο Ἀδελφότητα Κυριῶν ἡ ὁποία καταβάλλει προσπάθειες στά πλαίσια τῆς συνεχοῦς προσφορᾶς διακονίας της. Τά μέλη τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, ἀφιερώνοντας χρόνο καί μέσα γιά τή σωματική καί ψυχική θεραπεία τῶν ἀσθενῶν συντελοῦν εἰς δόξαν Θεοῦ διά τῆς προθυμίας τήν ὁποία ἐπιδεικνύουν προκειμένου νά διασφαλίσουν τήν ἀπρόσκοπτη προσφορά ποιοτικῆς ὑγειονομικῆς περιθάλψεως, ἐκπαιδευτικῶν καί φιλανθρωπικῶν προγραμμάτων. Ἔτσι, ἡγοῦνται τῆς προσπαθείας συγκεντρώσεως χρημάτων τά ὁποῖα θά προσφερθοῦν γιά τίς φιλανθρωπικές διακονίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Στηρίζοντας αὐτή τήν προσπάθεια, παρακαλῶ ὅλες τίς κοινότητές μας νά περιάγουν εἰδικό δίσκο τήν Κυριακή, 1 Νοεμβρίου, Ἡμέρα τιμῆς καί μνήμεως τῶν Ἁγίων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ Ταμείου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς Ἐθνικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν. Ἡ πράξη αὐτή ἀποτελεῖ εὐκαιρία γιά ὅλους ἐμᾶς, μιμούμενοι τό πνεῦμα καί τό παράδειγμα τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη, νά διασφαλίσουμε τήν ποιότητα τῆς προσφερομένης βοηθείας σέ ἀναξιοπαθεῖς συνανθρώπους μας.     

Εἴθε νά συνεχίσουμε νά προσευχόμεθα καί νά στηρίζουμε τό ἔργο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καθώς καί τῶν πιστῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν Μητροπόλεων τῆς Τουρκίας. Εἴθε νά ἀκούσουμε τούς λόγους τοῦ Κυρίου μας καί νά ἐπιδείξουμε εὐσπλαγχνία. Σ' ἕναν κόσμο ὅπου ἐπικρατεῖ ἡ βιασύνη καί ἡ ἀδιαφορία, πρέπει νά προσφέρουμε χρόνο, συμπόνοια καί ἐφόδια τά ὁποῖα θά ἀποκαλύψουν τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί θά ἐπαναφέρουν σώματα καί ψυχές στή ζωή.

Μετά πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,

† ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος  Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals