Ελληνικά English

Ἀριθ. Πρωτ. 93 / 04

8η Νοεμβρίου 2004

Σύναξις τῶν Ἁγίων  Ἀρχαγγέλων

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς

Ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων τιμοῦμε τούς πλασμένους ἀπό τόν Θεό καί ἐντεταλμένους ἀγγελιοφόρους Του, τούς Ἀρχαγγέλους Μιχαήλ καί Γαβριήλ, καθώς ἐπίσης καί τίς μυριάδες ἀγγελικῶν δυνάμεων οἱ ὁποῖες ποτέ δέ σταματοῦν νά αἰνοῦν καί νά δοξάζουν τόν Κύριο καί νά ἐργάζονται γιά τήν πλήρωση τῆς Βασιλείας Του (Ἀποκάλυψη 5:11-13).

Ἡ Ἁγία Γραφή περιγράφει τούς ἁγίους ἀγγέλους ὡςλειτουργικά πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διά τούς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν (Ἑβρ. 1:14). Διά τῆς ἐκτελέσεως τοῦ παρά Θεοῦ διατεταγμένου ἔργου των, οἱ ἄγγελοι προσφέρουν παράδειγμα ἀληθινῆς ὑπηρεσίας πρός τόν Θεό καί τήν ἀνθρωπότητα, ὑπηρετώντας ὡς ἰσόβιοι προστάτες καί φύλακές μας. Αὐτή ἡ ἰδιαίτερη ὑπηρεσία φροντίδος, ἡ ἀνατεθεῖσα ὑπό τοῦ Θεοῦ στούς ἀγγέλους, ἀντικατοπτρίζεται στούς λόγους παρακλήσεως τοῦ Ψαλμωδοῦ: τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περί σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς σου (Ψαλμ. 90:11).

Ἡ πιστή προσφορά φροντίδος ἔχει ἀποτελέσει ἐπίσης καί τό συνεχιζόμενο ἔργο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας μέσῳ τῆς διακονίας τοῦ Οἴκου Εὐγηρίας Ἁγίου Μιχαήλ, τοῦ γηροκομείου μας στήν Νέα Ὑόρκη. Καθώς ὁ προϋπολογισμός γιά τήν λειτουργία τοῦ Οἴκου Εὐγηρίας ἐξαρτᾶται κατά μέγιστο βαθμό ἀπό εἰσφορές πού προέρχονται ἀπό σᾶς τούς πιστούς, ἡ συνεχιζομένη στήριξή σας αὐτῆς τῆς ζωτικῆς διακονίας ἀποτελεῖ ἀπόλυτη ἀνάγκη. Γιά τόν λόγον αὐτόν, τηρώντας τήν ἐτήσια

παράδοση, οἱ ἐνορίες μας θά περιφέρουν εἰδικό δίσκο γιά τόν Οἶκο Εὐγηρίας Ἁγίου Μιχαήλ αὐτή τήν Κυριακή, 7 Νοεμβρίου. Οἱ οἰκονομικές σας εἰσφορές θά βοηθήσουν στήν ἐπιστροφή τοῦ πολυτίμου δώρου τῆς ἀγάπης καί φροντίδος στή

γενεά τῶν γήϊνων προστατῶν, γονέων καί πάππων οἱ ὁποῖοι σήμερα ζοῦν στόν Οἶκο Εὐγηρίας. Ἐάν θέλετε νά προσφέρετε ἐπιπλέον βοήθεια, παρακαλοῦμε νά τήν στείλετε ἐπ' ὀνόματι τοῦ Οἴκου Εὐγηρίας Ἁγίου Μιχαήλ στό Γραφεῖο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή.  

Καθώς ἑορτάζουμε τήν Ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων, παρακαλῶ νά προσεύχεσθε ὄχι μόνο γιά τούς τροφίμους, ἀλλά ἐπίσης καί γιά τίς οἰκογένειες, τούς διευθυντάς, τό Διοικητικό Συμβούλιο, τό προσωπικό καί τούς ἐθελοντάς τοῦ Οἴκου Ἁγίου Μιχαήλ, διότι ἡ προσφορά φροντίδος στούς ἡλικιωμένους ἀποτελεῖ σημαντική ἐπιβεβαίωση τῆς ἱερότητος καί ἀξιοπρεπείας τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς σέ ὅλες τίς ἡλικίες. Εἴθε ἡ θεία προστασία τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων νά εἶναι μαζί σας πάντοτε, καί εἴθε νά μᾶς ἐμπνέουν νά καλλιεργοῦμε τήν ἀγάπη μας πρός τόν Θεό καί τή δέσμευσή μας νά διακονοῦμε ἐκείνους τούς συνανθρώπους μας οἱ ὁποῖοι χρειάζονται τήν ἀγάπη καί σωτήρια χάρη Του.

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

+ὁ Ἀρχιεπίσκοπος  Ἀμερικῆς Δημήτριος

 

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals