Ελληνικά English

Ἀριθ. Πρωτ. 113 / 05

8η  Νοεμβρίου 2005

Eορτή Συνάξεως Ἁγίων Ἀρχαγγέλων

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

            Στήν Ἑορτή τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων διαπιστώνουμε τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἡ ὁποία μᾶς ἀποκαλύπτεται μέσα ἀπό τήν διακονία τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί ὅλων τῶν ἐπουρανίων, ἀσωμάτων δυνάμεων πού ὑπηρετοῦν ὡς ἱεροί ἀγγελιαφόροι, φύλακες καί προστάτες. Ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαήλ, εἶναι γνωστός ὡς προστάτης τῆς ἁγίας Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας. Ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ ὑπηρετεῖ ὡς ἀγγελιαφόρος τοῦ Θεοῦ, ἰδιαιτέρως ὡς κομιστής τοῦ Χαρμοσύνου Μηνύματος στό γεγονός  τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.

            Ἡ Ἁγία Γραφή καί ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μᾶς διδάσκουν ὅτι οἱ ἄγγελοι ἀποτελοῦν λειτουργικά πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα (Ἑβρ. 1:14) τά ὁποῖα προσφέρουν τήν βοήθειά των στούς πιστούς καθ' ὅλη τήν διάρκεια τῆς ζωῆς τῆς ἀνθρωπότητος. Ἄμεσο καί διαρκές παράδειγμα ἀποτελεῖ τό μυστήριο τῆς βαπτίσεώς μας, ὅπου ὁ ἱερουργῶν ἱερεύς προσεύχεται ἵνα ἄγγελος φωτός εἶναι παρών στή ζωή μας ὡς προστάτης μας. Μέ αὐτό τό πνεῦμα τῆς προστασίας, μιά ἰδιαίτερη καί πιστή διακονία φροντίδος ὑπῆρξε μόνιμη ἀποστολή τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας μέσῳ  τοῦ Οἴκου Εὐγηρίας Ἅγιος Μιχαήλ στή Νέα Ὑόρκη, ὁ ὁποῖος φέρει τό ὄνομα αὐτό πρός τιμήν τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ.

            Καθώς ἑορτάζουμε τήν Ἑορτή τῆς Συνάξεως τῶν Ἀρχαγγέλων καί τήν διακονία πού προσφέρουν στόν κόσμο μας, σᾶς καλοῦμε νά ἀναλογισθεῖτε ἐπίσης τήν σημαντική διακονία τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας πού πραγματοποιεῖται στόν Οἶκο Εὐγηρίας Ἅγιος Μιχαήλ. Τό ἵδρυμα αὐτό ἐπί 40 καί πλέον ἔτη ἀποτελεῖ Χριστιανοκεντρικό καταφύγιο διακονίας, φροντίδος καί σεβασμοῦ γιά τούς ἀνθρώπους πού προέρχονται ἀπό ὁλόκληρη τήν Ἀμερική. Αὐτός ὁ Οἶκος Εὐγηρίας ἐξαρτᾶται πρωτίστως ἀπό τήν γενναιόδωρη ὑποστήριξη τῶν πιστῶν Ὀρθοδόξων γιά τήν κάλυψη τῶν λειτουργικῶν ἐξόδων τοῦ σημαντικοῦ ἔργου του. Γι' αὐτόν τόν λόγο, ὡς ἐτήσια προσφορά, οἱ ἐνορίες μας θά περιφέρουν εἰδικό δίσκο γιά τή συγκέντρωση χρημάτων πρός στήριξη τοῦ ταμείου τοῦ «Ἁγίου Μιχαήλ» τήν Κυριακή 13 Νοεμβρίου. Ἡ οἰκονομική συνδρομή σας δέν θά ὠφελήσῃ μόνον τούς ὑπάρχοντες τροφίμους του, ἀλλά θά ἐνισχύσῃ τήν συνεχιζομένη ἀνάπτυξη αὐτῆς τῆς διακονίας καί γιά τίς ἑπόμενες γενεές. Ἐάν θέλετε νά προσφέρετε ἐπιπλέον οἰκονομική ἐνίσχυση παρακαλοῦμε ἀποστείλετέ την στό Γραφεῖο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μέ τήν ἔνδειξη «πληρωτέα στόν Οἶκο Εὐγηρίας Ἅγιος Μιχαήλ».

            Τήν ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων, σᾶς προσκαλῶ νά προσευχηθεῖτε γιά τούς τροφίμους ἀλλά καί τίς οἰκογένειες,  τούς διευθυντάς, τά μέλη τοῦ συμβουλίου, τό προσωπικό καί τούς ἐθελοντάς τοῦ Οἴκου Εὐγηρίας Ἅγιος Μιχαήλ, διότι ἡ προσφορά φροντίδος στούς ἀνθρώπους τῆς τρίτης ἡλικίας ἀποτελεῖ σημαντική ἐπικύρωση τῆς ἱερότητος καί τῆς ἀξιοπρεπείας τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς ἀσχέτως ἡλικίας. Εἴθε ἡ θεία προστασία τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων νά εἶναι μαζί σας πάντοτε, καί ἡ παρουσία των νά μᾶς ἐμπνέῃ νά αὐξήσουμε τήν λατρεία μας πρός τόν Θεό καί νά ἐντείνουμε τήν ἀφιέρωσή μας στήν φροντίδα τῶν συνανθρώπων μας πού ἔχουν ἀνάγκη τῆς ἀγάπης καί τῆς λυτρωτικῆς χάριτός Του.

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη

+ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals