Ελληνικά English

Ἀριθ. Πρωτ. 135 / 11

15 Αὐγούστου 2011
Ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

Εὐσπλαγχνίας τήν ἄβυσσον, ἐπικαλουμένῳ
τῆς σῆς παράσχου μοι, ἡ τόν εὔσπλαγχνον κυήσασα
καί Σωτῆρα πάντων τῶν ὑμνούντων σε.

(Ἀπό τήν Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος εἰς τήν Θεοτόκον)

 

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Σ’ αὐτή τήν εὐλογημένη Ἑορτή τῆς Κοιμήσεως, τιμοῦμε τή ζωή καί τή μαρτυρία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας. Μέσα ἀπό τίς ἀκολουθίες καί τούς ὕμνους αὐτῆς τῆς ἑορταστικῆς περιόδου προσφέρουμε σ’ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα μία ζωντανή καί χαρούμενη μαρτυρία τοῦ τρόπου μέ τόν ὁποῖον ἡ Θεοτόκος ἀπεκάλυψε τή δύναμη τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ καί τοῦ πῶς ἐξακολουθεῖ νά χαρίζῃ εὐσπλαγχνία σέ ὅλους ὅσοι ἀποζητοῦν παρηγοριά, θεραπεία καί εἰρήνη μέσα ἀπό τίς ἱκεσίες της.

Ἡ εὐσπλαγχνία τῆς Θεοτόκου φάνηκε στήν ἀφοσίωσή της στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀποδοχή τῆς θείας κλήσεως, ἡ προθυμία της νά Τόν ὑπηρετήσῃ, καί ἡ πίστη Της στήν σοφία Του φανέρωσαν τήν βαθειά ἀγάπη της πρός τόν Θεό. Αὐτή ἡ ἀγάπη καί ἡ ἀφοσίωση καλλιεργήθηκε ἀπό τήν κοινωνία μαζί Του, ἀπό μία ζωή πλήρους προσευχῆς καί ἁγιότητος στήν ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας καί τῆς ἁγνότητος.

Ἡ εὐσπλαγχνία της φανερώθηκε ἐπίσης στήν πίστη Της στόν Ἰησοῦ Χριστό, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τό γεγονός τῆς κυήσεως καί ἀνατροφῆς τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, γεγονός τό ὁποῖο τήν καθιστᾶ μοναδικό πρόσωπο μέσα στήν ἀνθρωπότητα. Ἡ πίστη της στόν Χριστό ὡς Λυτρωτή καί Κύριό Της καί ὁ ἡγετικός ρόλος της στή διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου τῆς σωτηρίας ἀπεκάλυψε τό μέγεθος τῆς εὐσπλαγχνίας της.  Εἶδε, ἄκουσε και ἀνεγνώρισε αὐτά τά ὁποῖα γίνονταν γιά τή σωτηρία μας, καί πίστευσε.

Ἡ εὐσπλαγχνία τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας ἐξακολουθεῖ νά ἀποκαλύπτεται στήν ἀγάπη της γιά ὅλους ἐμᾶς. Ἡ Ἑορτή τῆς Κοιμήσεως ἐπιβεβαιώνει τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά τή Θεοτόκο ὅπως αὐτή ἀποκαλύπτεται στά γεγονότα τῆς Κοιμήσεώς της. Ἡ ἑορτή τιμᾶ ἐπίσης τήν συνεχιζομένη διακονία τῆς στοργῆς της γιά ὅλους ὅσοι ὑποφέρουν, γιά ὅσους ἔχουν πληγεῖ στό σῶμα ή στήν ψυχή, ἤ χρειάζονται θεία προστασία. Ἐξ ὀνόματός μας καί ὑπέρ τῆς λυτρώσεως καί σωστηρίας μας, προσφέρει συνεχεῖς ἱκεσίες στόν Θεό. Στέκεται, ἐπίσης, ἐνώπιόν μας καί ἐνώπιον ὅλων τῶν εὐλογημένων ἁγίων ὡς μαρτυρία τῆς δυνάμεως τῆς θείας ἀγάπης.

Εἴθε νά ἀγκαλιάσουμε αὐτή τή μαρτυρία τῆς Θεοτόκου καί νά ἀναζητήσουμε τή δύναμη τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας. Εἴθε ἡ εὐσπλαγχνία μας νά γίνῃ γνωστή διά τῆς ἀφοσιώσεώς μας στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, διά τῆς πίστεώς μας στόν Χριστό, καί διά τῆς ἀγάπης καί διακονίας μας πρός τούς συνανθρώπους μας. Καθώς ζοῦμε σέ κοινωνία μέ τόν Θεό, εἴθε νά εὐεργετηθοῦμε ἀπό τή χάρη Του διά τῆς ἀγάπης Ἐκείνης ἡ ὁποία εἶναι «εὐσπλαγχνίας ἡ ἄβυσσος, τεῖχος ἀπροσμάχητον» καί καταφυγή πάσης τῆς Οἰκουμένης.   

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

† ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος  Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals