Ελληνικά English

Ἀριθ. Πρωτ.: 01 /14

 

1 Ἰανουαρίου 2014

Ἑορτή Ἁγίου Βασιλείου καί Νέου Ἔτους


Ὁ δέ Θεός τῆς ἐλπίδος πληρώσαι ὑμᾶς πάσης
χαρᾶς καί εἰρήνης ἐν τῷ πιστεύειν, εἰς τό
περισσεύειν ὑμᾶς ἐν τῇ ἐλπίδι ἐν δυνάμει
πνεύματος ἁγίου
(Ρωμ. 15:13)

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Στήν ἀρχή ἑνός νέου χρόνου οἱ σκέψεις καί λόγοι πολλῶν εἶναι γεμάτοι μέ προσδοκία τοῦ μέλλοντος καθώς τό ἡμερολόγιο ἀλλάζει ἀπό τόν ἕναν χρόνο στόν ἑπόμενο. Ἡ προσδοκία καί οἱ ἐλπίδες συνίστανται στό ὅτι τό νέον ἔτος θά φέρει νέες ἐμπειρίες, συναρπαστικές εὐκαιρίες καί εὐλογίες ὑγείας, εὐτυχίας καί ἀσφάλειας. Γιά ὁρισμένους, τήν εὐχή «καλή χρονιά» ἀκολουθοῦν ἐλπίδες ὅτι ἡ νέα αὐτή χρονιά θά εἶναι ἀκόμη καλύτερη. Ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι ἀντιμετώπισαν σημαντικές προκλήσεις, ἀκόμη καί ἀπώλεια, ἐλπίζουν σέ εἰρήνη καί ἡρεμία.

Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, καθοδηγούμεθα ἀπό τούς λόγους τοῦ μεγάλου Ἀποστόλου Παύλου γιά νά γνωρίσουμε τήν ἀληθινή πηγή τῆς ἐλπίδος ἡ ὁποία θά πρέπει νά γεμίζῃ τήν καρδιά καί τό νοῦ μας. Ἡ διαρκής ἐλπίδα ἡ ὁποία πραγματώνεται ἀπό τίς εὐλογίες τῆς χαρᾶς καί τῆς εἰρήνης πηγάζει ἀπό τόν Θεό. Στό τέλος τῆς ἐπιστολῆς του πρός Ρωμαίους ὁ Ἀπόστολος γράφει, Ὁ δέ Θεός τῆς ἐλπίδος πληρώσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καί εἰρήνης ἐν τῷ πιστεύειν, εἰς τό     περισσεύειν ὑμᾶς ἐν τῇ ἐλπίδι ἐν δυνάμει πνεύματος ἁγίου (Ρωμ. 15:13). Στήν προτροπή του ἐπιβεβαιώνει, ἐπίσης, ὅτι ἡ ἐλπίδα ἡ ὁποία προέρχεται ἀπό τόν Θεόν εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῆς πίστεως. Εἴμεθα χαρούμενοι καί γαλήνιοι καί ἐλπίζουμε στήν δύναμη καί παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διότι πιστεύουμε. Μέσα ἀπό τήν πίστη μας στήν χάρη τοῦ Θεοῦ ὅπως ἀποκαλύπτεται μέσῳ τοῦ Χριστοῦ, ἐλπίζουμε στήν σωτηρία ἀπό τήν ἁμαρτία καί τόν θάνατο. Καθώς λαμβάνουμε μέ πίστη τό Εὐαγγέλιο τῆς ἀλήθειας καί πιστεύουμε στόν Χριστό, ἐλπίζουμε στό παρόν καί στό μέλλον.

Ἔτσι, στήν ἀρχή αὐτοῦ τοῦ νέου ἔτους καί κάθε νέας ἡμέρας, ἡ ἐλπίδα μας πρέπει νά στηρίζεται ἀσφαλῶς ἐπί τοῦ Χριστοῦ. Προσδοκοῦμε αὐτό πού μπορεῖ νά ἔλθῃ μέσα στούς ἑπόμενους μῆνες, ἀλλά ἡ προσδοκία μας πρέπει νά προέρχεται ἀπό ἕνα θεμέλιο ἐλπίδος στό θέλημα καί στή δύναμη τοῦ Θεοῦ. Αὐτή εἶναι ἐλπίδα ἡ ὁποία δέν μπορεῖ νά σβήσῃ ἤ νά ἐξαλειφθῇ. Εἶναι ἐλπίδα ἡ ὁποία μπορεῖ νά ἀνθέξῃ ὁποιαδήποτε δοκιμασία ἤ πρόκληση παρουσιασθῇ. Εἶναι ἐλπίδα ἡ ὁποία μεταφέρει τίς ψυχές μας σέ μεγάλα πνευματικά ὕψη ὅπου τά θαυμαστά καί ἐκπληκτικά ἔργα τοῦ Θεοῦ ἀποκαλύπτονται.

Ἀλλά δέν εἶναι μόνον δική μας ἐλπίδα. Εἶναι ἐλπίδα ἡ ὁποία προσφέρεται σ’ὅλους καί στόν κάθε ἄνθρωπο, ἐλπίδα ἡ ὁποία πρέπει νά μοιράζεται. Στήν ἀρχή τοῦ νέου ἔτους προκαλούμεθα νά σκεφθοῦμε ὄχι μόνον τούς ἑαυτούς μας ἀλλά καί τίς ἀνάγκες τῶν ἄλλων. Καθώς εἴμεθα σέ θέση νά νιώθουμε ἀσφαλεῖς χάρις στίς ὑποσχέσεις καί στήν δύναμη τοῦ Θεοῦ, μποροῦμε νά προσφέρουμε διακονία ἐλπίδος στούς συνανθρώπους μας. Ἔχουμε τά ἐφόδια γιά νά μεταβοῦμε στούς ἀνθρώπους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἀναζητοῦν τήν ἐλπίδα καί νά τούς ὁδηγήσουμε στόν Ἰησοῦ, τόν Κύριο τῆς ἐλπίδος.

Ἡ ἔμφαση στήν ἐλπίδα ἡ ὁποία γεννιέται μέσα ἀπό τήν πίστη ταιριάζει σ’αὐτή τήν ἡμέρα καθώς τιμοῦμε τόν Μέγαν Βασίλειον καί προσφέρουμε τήν στήριξή μας στήν ἀγαπημένη μας Ἀκαδημία Ἁγίου Βασιλείου. Διά τῶν λόγων καί πράξεών του ὁ Ἅγιος Βασίλειος ὑπῆρξε ὑπέροχο παράδειγμα ἑνός ἀνθρώπου ὁ ὁποῖος ἀφιέρωσε τήν ζωή του στό νά προσφέρει ἐλπίδα. Τά κηρύγματα, οἱ ἐπιστολές καί τά θεολογικά συγγράμματά του εἶναι διαποτισμένα μέ ἐλπίδα στήν ἔνδοξη ἐκπλήρωση τῶν ὑποσχέσεων τοῦ Θεοῦ. Ἡ διακονία του στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ στόχευε πάντοτε στήν προσφορά ἐλπίδος στίς ζωές τῶν ἀρρώστων, τῶν πασχόντων, τῶν φτωχῶν, τῶν ὀρφανῶν καί τῶν περιφρονημένων. Ἡ Ἀκαδημία Ἁγίου Βασιλείου ἔχει τιμήσει τήν κληρονομιά αὐτοῦ  τοῦ μεγάλου Ἁγίου, οἰκοδομώντας μία διακονία ἐλπίδος γιά νέους καί παιδιά. Ἐπί δεκαετίες, πολλοί νέοι ἄνθρωποι ἔχουν βιώσει στήν Ἀκαδημία τήν εἰρήνη καί τήν χαρά διότι ἔχουν ἔλθει σ’ αὐτόν τόν ἱερό τόπο ὅπου κυριαρχεῖ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἡ δύναμη τῆς πίστεως καί ἡ ἀνανέωση τῆς ἐλπίδος. Ἔχουν δεῖ ὅτι καί στίς πλέον δύσκολες περιστάσεις τῆς ζωῆς μπορεῖ νά ὑπάρξῃ ἀληθινή ἐλπίδα, καί αὐτή ἡ ἐλπίδα μπορεῖ νά τούς ἐνισχύσῃ καί γαλουχήσῃ στήν ζωή τῆς πίστεως, θεραπείας καί χάριτος.

Κάθε χρόνο, τόν μήνα Ἰανουάριο, ὑπό τήν ἡγεσία τῆς Ἐθνικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν καί τῶν ἐνοριακῶν παραρτημάτων αὐτῆς, καλούμεθα νά προσφέρουμε εἰδική εἰσφορά στήν Ἀκαδημία Ἁγίου Βασιλείου. Καθώς προσφέρετε στίς ἐνορίες σας καί κόβετε τήν Βασιλόπιττα, σᾶς παρακαλῶ νά δώσετε μέ γενναιοδωρία στήν προσφορά σας σέ αὐτή τήν διακονία ἀγάπης. Εἴθε ὁ Θεός τῆς ἐλπίδος νά σᾶς χαρίζῃ εἰρήνη καί χαρά, καί εἴθε νά εἶσθε εὐλογημένοι μέ τήν δύναμή Του καθώς μοιράζεσθε μέ ὅλους τούς συνανθρώπους σας αὐτήν τήν ἐλπίδα ἄνωθεν. Χρόνια πολλά καί καλό καί εὐλογημένο τό 2014.

 

Μετά πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,


† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals