Ἀριθ. Πρωτ.: 177/16

18 Σεπτεμβρίου 2016
Ἐπέτειος Μνήμης τῆς
Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Συμβουλίων τῶν Ἑλληνορθοδόξων Κοινοτήτων, τῶν Διακεκριμένων Ἀρχόντων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. 
Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Καθώς παρακολουθοῦμε τήν τραγωδία καί τόν ἀγώνα πολλῶν ἀνθρώπων σέ ὁλόκληρη τήν ὑφήλιο οἱ ὁποῖοι ἐξωθοῦνται ἀπό τίς πατρίδες των, ἀναγκάζονται νά γίνουν πρόσφυγες καί ἀναζητοῦν νά καλύψουν τίς βασικές ἀνάγκες τῆς ζωῆς, ἐνθυμούμεθα τήν τραγωδία καί τούς ἀγῶνες τῶν ἀνθρώπων τοῦ δικοῦ μας Γένους. Τόν μήνα αὐτό τιμοῦμε τήν 94ῃ ἐπέτειο τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς. Τό 1922, δεκάδες χιλιάδων Ἑλλήνων τῆς Σμύρνης ἐξωθήθηκαν ἀπό τά σπίτια καί τίς ἐπιχειρήσεις των καθώς αὐτά καίγονταν μαζί μέ τίς ἐκκλησίες. Πολλοί ἔχασαν τή ζωή των στή χαοτική κατάσταση ἡ ὁποία ἐπεκράτησε καί στίς πυρκαϊές, καί οἱ ἐπιζήσαντες μετατράπηκαν σέ πρόσφυγες καθώς ἡ πατρογονική γῆ, οἱ περιουσίες καί ἡ εὐημερία των λεηλατήθηκαν μέ βίαιο τρόπο.

Σέ ἀναγνώριση αὐτοῦ τοῦ γεγονότος καθώς καί πολλῶν συναφῶν γεγονότων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, οἱ ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας τελοῦν ἐπιμνημόσυνες δεήσεις καί εἰδικές τελετές. Ὅλοι μαζί ἀπό κοινοῦ ἄς τιμήσουμε τούς προγόνους μας οἱ ὁποῖοι ἐχάθηκαν καί τήν ἀνδρεία ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἐπέζησαν. Ἄς τιμήσουμε ὅλοι μαζί τή μνήμη καί τή θυσία ἐκείνων πού ὑπέφεραν. Καθώς ἐρχόμεθα ἀντιμέτωποι μέ κρίσεις στή σύγχρονη πραγματικότητα τῆς ζωῆς μας, εἴθε νά ἀντλοῦμε δύναμη καί καθοδήγηση ἀπό τήν Ὀρθόδοξη πίστη μας, ὅπως πολλοί ἄλλοι τίς σκοτεινές ἐκεῖνες ἡμέρες ἐναπέθεσαν τήν ἐλπίδα γιά τήν ἀπελευθέρωση καί τή σωτηρία των στόν Παντοδύναμο Θεό.

Διά τῆς πίστεώς μας στόν Θεό καί τῆς τιμῆς πού ἀποδίδουμε στήν κληρονομιά καί τό Γένος μας, εἴμεθα σέ θέση νά προσφέρουμε παρηγορία καί βοήθεια σ’ ἐκείνους πού χρειάζονται βοήθεια σήμερα. Εἴθε ἡ μνήμη τῶν πατέρων καί μητέρων μας οἱ ὁποῖοι ἐπέδειξαν τεράστιο θάρρος στίς ἡμέρες τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς νά μᾶς ἐμπνέῃ γιά νά προσφέρουμε ἐλπίδα, καί εἴθε ἡ ἐμπειρία μας τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ νά μᾶς ὁδηγῇ νά εἴμεθα εὐσπλαγχνικοί μέ ὅλους.

Μετά πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,
† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος