Ελληνικά English

Ἀρ. Πρωτοκόλλου:  182 / 18

1 Νοεμβρίου 2018

Ἑορτή Ἁγίων Ἀναργύρων

Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ

                                                                            

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

            Ἡ ἱερά διακονία σέ ἐκείνους πού ἔχουν ἀνάγκη ἀποτελεῖ τήν ἀνταπόδοσή  μας στή χάρη καί τήν εὐσπλαγχνία τήν ὁποία μᾶς ἐπέδειξε ὁ Θεός διά τοῦ Χριστοῦ. Ὅπως ὁ Ἰησοῦς ὁδήγησε τούς μαθητάς Του, ἔτσι ὁδηγεῖ καί ἐμᾶς ἵνα ἀγαπᾶμε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησεν ὑμᾶς (Ἰωάν. 15:12). Ἡ ἴδια ἡ διακονία τοῦ Κυρίου μας ἀπεκάλυψε αὐτή τήν ἀγάπη διά τῆς θεραπείας πολλῶν ἀσθενῶν. Ἐπέδειξε ἐλεημοσύνη σ’ ἐκείνους πού ὑπέφεραν καί ἡ μεγάλη προσφορά Του ὅπως καί ἡ ἀκατάλυτη ἀγάπη Του δόθηκε σ’ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι εἶχαν μεγάλη ἀνάγκη (Ματθ. 4:24.) Ὅπως ἀπέστειλε τούς μαθητάς Του νά κηρύξουν στά χωριά, τούς ἐζήτησε νά θεραπεύουν ἀσθενοῦντας (Ματθ. 10:8).

            Αὐτή ἡ ἐλεημοσύνη γιά τούς χρήζοντες βοηθείας ἐπιβεβαιώθηκε ἀπό τόν Χριστό ὡς κεντρικό σημεῖο τῆς κατανοήσεως καί στάσεώς μας σχετικά μέ τήν ἔννοια τῆς ὑπηρεσίας στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Στήν παραβολή τῆς Μεγάλης Κρίσεως, ὁ Ἰησοῦς ἐπήνεσε ἐκείνους πού προσέτρεξαν στίς ἀνάγκες ἄλλων: ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός με (Ματθ. 25: 35-36.)

            Ἀπό τίς πρῶτες ἡμέρες τῆς Ἐκκλησίας, οἱ πιστοί ἐπέδειξαν ἐνδιαφέρον γιά τούς ἀναξιοπαθοῦντες, τά ὀρφανά καί τίς χῆρες [Ἰακώβ 1:27], τούς ἀρρώστους (Πράξεις 5:16), καί τούς πένητες [Ρωμ. 15:26]. Ἔχουμε εὐλογηθεῖ μέ τό παράδειγμα τῶν Ἁγίων, ὅπως ὁ Μέγας Βασίλειος ὁ ὁποῖος συγκέντρωσε φιλανθρωπικούς πόρους καί διοργάνωσε διακονίες γιά τήν παροχή ἐλεημοσύνης, θεραπείας καί βοηθείας. Ἡ ἡγετική προσφορά τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ὑπῆρξε διδακτική ἀναφορικά μέ τήν ἵδρυση φιλανθρωπικῶν ἱδρυμάτων συνδεδεμένων μέ τή διακονία τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Μέγας Βασίλειος διηύθυνε νοσοκομεῖα καί θεραπευτήρια καθώς καί σχολεῖα γιά παιδιά. Προστάτευε τούς πάσχοντες καί τούς ἀρρώστους μέ εὐσπλαγχνία πού ἀποκάλυπτε τήν ἁγιότητα τῆς ζωῆς του καί τήν ἀγωνία του γιά τήν πνευματική καί σωματική εὐημερία τῶν ἄλλων.

            Αὐτός ἦτο καί ὁ τρόπος ζωῆς καί προσφορᾶς τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, τούς ὁποίους τιμοῦμε σήμερα. Διά τῆς ὑπακοῆς στόν Θεό καί διά τῆς ἀνιδιοτελοῦς καί εὐσπλαγχνικῆς προσφορᾶς τῆς ζωῆς καί τῶν ἱκανοτήτων των, τούς δόθηκε ἡ δύναμη νά θεραπεύουν ἀσθένειες διά τῆς προσευχῆς. Ὅπως θεράπευαν στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, ἐκήρυτταν τό Εὐαγγέλιο μέ τήν ἐλπίδα ὅτι οἱ ψυχές καί τά σώματα θά θεραπεύονταν μέ προορισμό τήν ἄφθονη ζωή καί τή σωτηρία διά τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ.

            Οἱ φιλανθρωπικές διακονίες τοῦ προσφιλοῦς μας Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου συνεχίζουν νά προσφέρουν εὐσπλαγχνική ὑπηρεσία στούς ἔχοντες ἀνάγκη μέσα ἀπό προγράμματα γιά ὀρφανά καί πένητες καί μέσῳ τοῦ Βαλουκλείου Νοσοκομείου καί Γηροκομείου. Κάθε χρόνο στηρίζουμε αὐτές τίς διακονίες τήν Ἡμέρα Ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, καί ἐφέτος ἡ Ἐθνική Φιλόπτωχος Κυριῶν καί τά τοπικά παραρτήματά της θά προσφέρουν εἰδικά πρός τόν σκοπόν αὐτό τήν Κυριακή, 4 Νοεμβρίου. Καθώς προσεύχεσθε γιά τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί αὐτές τίς διακονίες, παρακαλοῦμε νά εἶσθε γενναιόδωροι ὥστε νά βοηθήσετε στή στήριξη αὐτῆς τῆς μαρτυρίας πίστεως καί εὐσπλαγχνίας.

            Μέσα ἀπό τήν προσφορά μας πίστεως καί ἀγάπης, γιά τίς διακονίες αὐτές καί ἐπίσης μέσα ἀπό τίς ἐνορίες καί τίς ζωές μας, εἴθε νά εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γιά τήν ἄφθονη χάρη Του. Εἴθε ἡ ἀγάπη Του νά συνεχίζῃ νά μᾶς ἐμπνέῃ γιά νά ἀκοῦμε τό κλάμα τοῦ ὀρφανοῦ, νά δένουμε τίς πληγές τῶν τραυματισμένων, νά παρηγοροῦμε τούς θλιμμένους, καί νά γνωρίζουμε ὅτι ὅταν προσφέρουμε διακονία εὐσπλαγχνίας σέ οἱονδήποτε, ἀκόμα καί στόν ἐλαχιστότατον ὅλων, τότε προσφέρουμε διακονία στόν Χριστό.


Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

† ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

 

                     

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals