Ελληνικά English

Ἀριθ. Πρωτ. 109 /14

4 Ἰουλίου 2014

Ἡμέρα Ἀνεξαρτησίας

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τούς Ἐντιμοτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Αὐτή τήν Ἡμέρα Ἀνεξαρτησίας, εὐγνωμονοῦμε καί δοξάζουμε τόν Θεό γιά τήν ἐλευθερία τήν ὁποία ἀπολαμβάνουμε ὡς ἄνθρωποι πλασμένοι κατ’ εἰκόνα Του καί ὡς πολίτες ἑνός ἔθνους τό ὁποῖο ἐκτιμᾶ, προστατεύει καί προωθεῖ τήν ἐλευθερία ὡς σημαντικό στοιχεῖο τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, τῆς εὐημερίας καί τοῦ ἀνθρώπινου δυναμικοῦ. Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, γνωρίζουμε καί προσμαρτυροῦμε ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἡ πηγή τῆς ἐλευθερίας μας διότι Ἐκεῖνος εἶναι ὁ ἀπολύτως Ἐλεύθερος καί Δημιουργός τῆς ἀληθινῆς ἐλευθερίας.

Ἔν ὄψει αὐτῆς τῆς βασικῆς ἀλήθειας, κατανοοῦμε τήν σπουδαιότητα τῆς ἀσύγκριτης θρησκευτικῆς ἐλευθερίας μας στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς καί τήν ὑποστήριξή μας γιά θρησκευτική ἐλευθερία σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο. Ἡ θρησκευτική ἐλευθερία ἀντανακλᾶ τό θεμελιῶδες ἀνθρώπινο χαρακτηριστικό τῆς ἐλευθερίας καί δημιουργεῖ τίς κατάλληλες συνθῆκες γιά τήν λατρεία τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ἔμφαση στή θρησκευτική ἐλευθερία ὡς δῶρο Θεοῦ συνδέεται ἐπίσης μέ τό γεγονός ὅτι ἔχουμε πλασθεῖ ὡς ἄνθρωποι δύο σχέσεων, σχέσεως μέ τόν Θεό καί σχέσεως μεταξύ μας. Εἴμεθα κοινωνικά πλάσματα καί ἔχουμε πλασθεῖ ἀπό τόν Θεό γιά νά ἐκφράζουμε κοινωνικά τήν πίστη μας μέσα ἀπό τήν λατρεία. Ὡς κοινότητες πίστεως, συναθροιζόμεθα ἐλεύθερα χωρίς φόβο γιά ἀνίποινα ἤ διωγμό. Ζοῦμε καί διακονοῦμε μαζί, προσκαλῶντας καί ἄλλους νά ἀκούσουν τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου. Ἐλεύθερα ἀκολουθοῦμε τίς ἀρχές τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας, χαιρόμαστε τήν ἀλήθεια χωρίς ἀπαγορεύσεις ἤ περιορισμούς ἔτσι ὥστε οἱ συνάνθρωποί μας νά μποροῦν νά λάβουν τίς εὐλογίες τῆς χάριτος καί τῆς περίσσειας ζωῆς ἐν Χριστῷ.

Τέλος, γνωρίζουμε ὅτι ἡ ἐλευθερία, καί εἰδικά ἡ θρησκευτική ἐλευθερία στηρίζεται στήν ἀλήθεια καί εἶναι οὐσιώδης γιά τήν ἀνθρώπινη καί κοινωνική ὑπόστασή μας διότι ὁ Θεός μᾶς ἔπλασε γιά νά εἴμεθα ἐλεύθεροι. Εἴμεθα ἐλεύθεροι νά πιστεύσουμε σέ Αὐτόν ἤ νά ἀπορρίψουμε τήν πίστη Του. Εἴμεθα ἐλεύθεροι νά ἀποδεχθοῦμε καί νά ζήσουμε τήν ἀποκαλυφθεῖσα ἀλήθειά Του ἤ νά τήν ἀρνηθοῦμε. Ἡ θρησκευτική ἐλευθερία προσφέρει τόν χῶρο γιά ἀναζήτηση, ἐρωτήματα καί συζήτηση. Μᾶς δίδεται ἡ δυνατότητα νά ἀναζητήσουμε τήν ἀλήθεια χωρίς ἐξαναγκασμό. Δέν ἀπειλούμεθα μέ βία, δέν μᾶς βαρύνει ἀπειλή καί πόνος βασανιστηρίων. Δέν εἴμεθα δέσμιοι ἀδιάλλακτων νόμων οἱ ὁποῖοι κάνουν διακρίσεις. Εἴμεθα ἀληθινά ἐλεύθεροι, ὅπως ἤθελε ὁ Θεός, νά ρωτοῦμε, νά ἀναζητοῦμε, νά ἀνακαλύπτουμε καί νά ἐπιλέγουμε.

Τήν ἡμέρα αὐτή, ἐμεῖς καί πολλοί ἄλλοι σέ ὁλόκληρο τό ἔθνος ἑορτάζουμε τήν ἐλευθερία καί τιμοῦμε ἐκείνους οἱ ὁποῖοι θυσίασαν τή ζωή τους γιά νά τήν προστατεύσουν. Ὁδηγούμενοι ἀπό τήν πίστη μας στήν κατανόηση τῆς θεμελιώδους σπουδαιότητος τῆς ἐλευθερίας, ἀνακηρύσσουμε τήν θρησκευτική ἐλευθερία ὡς ζωτική ἀξία. Προσφέρουμε μαρτυρία τῶν εὐλογιῶν αὐτῆς τῆς ἐλευθερίας. Συνεχίζουμε τίς ἀκούραστες προσπάθειές μας ἐν ὀνόματι τοῦ προσφιλοῦς μας Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά τήν ἐπίτευξη θρησκευτικῆς ἐλευθερίας. Καί ἀναγνωρίζουμε ὅτι αὐτή ἡ ἐλευθερία ἀποτελεῖ ἀναφαίρετο δικαίωμα γιά κάθε ἄνθρωπο ἐπί τῆς γῆς.

Εἴθε νά ἀπολαμβάνουμε τήν ἐλευθερία ὑπεύθυνα καί νά δυναμώνουμε τήν μαρτυρία μας γιά τήν πηγή τῆς ἐλευθερίας, τόν Θεό, προσφέροντας σέ ὅλους τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου καί τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.

 

Μετά πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,

† ὁ ἈρχιεπίσκοποςἈμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals