Ελληνικά English

Ἀριθ. Πρωτοκόλλου: 82 / 13

4 Ἰουλίου 2013

Ἡμέρα Ἀνεξαρτησίας

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Καθώς ἑορτάζουμε τήν Ἡμέρα Ἀνεξαρτησίας καί τήν σημασία της γι’ αὐτό τό ἔθνος, καί γιά τήν Ἀμερικανική κληρονομιά μας καί γιά τήν ποιότητα τῆς ζωῆς μας, πρέπει ἐπίσης νά ἐπικυρώσουμε καί νά μοιρασθοῦμε τήν ἀλήθεια τήν ὁποία προσφέρει ἡ Ὀρθόδοξος πίστη μας σέ σχέση μέ τήν ἐλευθερία. Στόν σύγχρονο κόσμο μας, πολλοί ἄνθρωποι κατανοοῦν τήν ἐλευθερία μέ πολύ ἀτομικιστικό τρόπο. Γιά παράδειγμα, πολλοί τονίζουν τήν ἐλευθερία ὡς ἀτομικό δικαίωμα σέ σχέση μέ τήν ἔκφραση, διάθεση, πεποίθηση ἤ συμπεριφορά. Ἄλλοι μιλοῦν περί ἐλευθερίας ἐν σχέσει πρός τήν αὐθαίρετη χρήση τῆς ἐξουσίας ὑπό τοῦ Κράτους. Πολλοί ἀντιλαμβάνονται τήν ἐλευθερία ὡς κατάσταση τοῦ νά ἔχουν ἤ νά ἐπιδιώκουν ἕνα εὐρύ φάσμα οἰκονομικῶν καί κοινωνικῶν εὐκαιριῶν.

Βέβαια, αὐτές οἱ ἀπόψεις ἀποτελοῦν πτυχές τῆς κλασσικῆς κατανοήσεως τῆς ἐννοίας τῆς ἐλευθερίας στά πλαίσια μιᾶς ἐλεύθερης κοινωνίας ὅπου ἡ ἐξουσία προέρχεται ἀπό τόν λαό καί ἀποβλέπει στόν λαό ἔτσι ὥστε ἡ ἐλευθερία τοῦ λαοῦ νά προστατεύεται ἔναντι διαφόρων περιορισμῶν πού ἐπιβάλλονται ἀπό τήν πολιτική ἐξουσία. Ὅμως, ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, κατανοοῦμε ὅτι ἡ ἐλευθερία εἶναι κάτι πολύ περισσότερο ἀπ’ αὐτό. Γνωρίζουμε ὅτι ἡ εὐλογία μιᾶς ἐλεύθερης κοινωνίας ἔγκειται στό γεγονός ὅτι εἴμεθα ἐλεύθεροι νά ζοῦμε καί νά βιώνουμε τήν ἐλευθερία μέ τόν κατά τό δυνατόν πληρέστερο τρόπο. Πρόκειται περί ἐλευθερίας ἡ ὁποία δέν περιορίζεται στά ἀτομικά δικαιώματα καί τίς εὐκαιρίες γιά ἐπιτυχίες ἀλλά περί ἐλευθερίας νά κινηθοῦμε πέραν τοῦ ἑαυτοῦ μας πρός τήν κατεύθυνση τοῦ τί μποροῦμε νά κάνουμε καί νά προσφέρουμε στούς συνανθρώπους μας.

Ναί, εἴμεθα ἐλεύθεροι νά μιλοῦμε, νά ἐνεργοῦμε, νά κινούμεθα καί νά πιστεύουμε ἀλλά σέ συνάρτηση μέ τήν πίστη καί κοινωνία μας μέ τόν Θεό. Εἴμεθα ἐλεύθεροι νά μοιρασθοῦμε τό Εὐαγγέλιο τῆς ἀγάπης καί τῆς ἐλπίδος. Εἴμεθα ἐλεύθεροι νά δίνουμε καί νά προσφέρουμε ὑπηρεσίες οὕτως ὥστε οἱ συνάνθρωποί μας νά βρίσκουν θεραπεία καί εἰρήνη. Εἴμεθα ἐλεύθεροι νά ἀνταποκρινόμεθα στίς ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων γύρω μας. Εἴμεθα ἐλεύθεροι νά ἐνεργοῦμε βασιζόμενοι στήν πίστη μας καί νά προσφέρουμε μαρτυρία τῆς δυνάμεως καί τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ.

Σέ αὐτή τήν Ἡμέρα Ἀνεξαρτησίας, ἄς γιορτάσουμε μαζί μέ ὅλους τούς συμπολίτες μας τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς τήν γιορτή τῆς  ἐλευθερίας μας. Εἴθε νά συνεχίσουμε νά εἴμεθα πρωταθλητές ἐλευθερίας γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους ἀνά τόν κόσμο. Εἴθε ἐπίσης νά προσφέρουμε μαρτυρία τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ ἀληθινή καί διαρκής ἐλευθερία εἶναι πολύ μεγαλύτερη ἀπό τά δικαιώματα, τήν ἰσότητα καί τίς εὐκαιρίες τίς ὁποῖες ἔχουμε σέ ἀτομικό ἐπίπεδο. Ἄς ἐπιδείξουμε ὅτι ἡ ἐμπειρία τῆς ἐλευθερίας εἶναι πολύ μεγαλύτερη ὅταν τήν χρησιμοποιοῦμε ὡς εὐκαιρία νά προσφέρουμε ζωή καί ἐλπίδα στούς ἄλλους καί τιμή καί δόξα στόν Θεό.

 

Μετά πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,

† ὁ ἈρχιεπίσκοποςἈμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals