Ελληνικά English

Ἀριθμός Πρωτοκόλλου 81/12

4 Ἰουλίου 2012

Ἡμέρα Ἀνεξαρτησίας

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Ὁ ἑορτασμός τῆς Ἡμέρας Ἀνεξαρτησίας συμπίπτει ἐφέτος μέ τή σύγκληση τῆς 41ης Διετοῦς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, τῆς ὁποίας τό θέμα ἔχει τεράστια σημασία ὅταν ἀναλογιζόμεθα τήν κληρονομιά τῆς ἐλευθερίας τήν ὁποίαν ἀπολαμβάνουμε σ’ αὐτή τή χώρα, τίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς. Τό θέμα μας Ὁ Θεός μᾶς ἐδιάλεξε καί μᾶς ὥρισε νά πορευθοῦμε καί νά φέρουμε καρπό σχετίζεται ἄμεσα μέ τή θεία κλήση μας ὡς Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν νά μεταφέρουμε τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου καί νά ἀποκαλύψουμε τήν χάρη καί τήν δύναμη τοῦ Θεοῦ στίς ζωές μας ἔτσι ὥστε νά παραχθοῦν ὡραῖοι καί αἰώνιοι πνευματικοί καρποί στίς ζωές τῶν ἄλλων.

Στίς 4 Ἰουλίου ἐφέτος, εὐχαριστοῦμε τόν Θεό διότι ζοῦμε σέ μία ἐλεύθερη χώρα. Ζοῦμε σ’ ἕνα ἔθνος ὅπου μποροῦμε νά διακηρύττουμε τήν Ὀρθόδοξο Πίστη μας καί νά ζοῦμε ἐλεύθερα μέ τήν πεποίθηση ὅτιὁ Θεός μᾶς ὥρισε γιά ἕνα πολύ εἰδικό ἔργο. Εἴμεθα, ἐπίσης, εὐλογημένοι μέ τήν ἐλευθερία νά πορευόμεθα καί νά παράγουμε καρπό. Ἔχουμε τή δυνατότητα νά συναντόμεθα στήν πόλη Phoenix, Arizona, γιά να σχεδιάσουμε τήν διακονία καί τήν ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας μας, καί νά συγκεντρωνόμεθα ἐν λατρείᾳ καί διακονίᾳ στίς τοπικές ἐνορίες μας, χωρίς πιέσεις καί προκλήσεις συνθηκῶν καταπιέσεως ἤ διωγμοῦ. Ἔχουμε τή δυνατότητα νά ἀναζητοῦμε τήν καθοδήγηση τοῦ Θεοῦ καί νά ἀποφασίζουμε ποιά εἶναι ἡ καλύτερη δραστηριότητα ὥστε νά μπορέσουμε νά καλύψουμε τίς ὑπάρχουσες ἀνάγκες γύρω μας, νά ὁδηγήσουμε τούς ἄλλους στή σωτηρία καί νά προσφέρουμε τιμή καί δόξα σ’ Ἐκεῖνον.

Εἴμεθα, ἐπίσης, ἐλεύθεροι νά προσφέρουμε τίς ζωές καί τά ἐφόδιά μας ἔτσι ὥστε νά παραχθῇ πλούσιος καρπός στίς ζωές τῶν ἄλλων. Αὐτή ἡ χώρα ἔχει προωθήσει τό σεβασμό γιά τήν πνευματική ζωή καί γιά τόν ρόλο τῆς θρησκείας στή διδασκαλία τῶν ἀξιῶν οἱ ὁποῖες καλλιεργοῦν τήν κοινότητα, τήν εἰρήνη καί τήν εὐγένεια. Σ’ αὐτό τό περιβάλλον, προσφέρουμε αὐτά καί τόσα πολλά ἄλλα διά τοῦ Χριστοῦ, γνωρίζοντας πώς οἱ ἄλλοι ἔχουν τήν ἐλευθερία νά ἀποδεχθοῦν τή ζωή μ’ Ἐκεῖνον καί νά βιώσουν τήν χάρη καί τήν πίστη μέ πολλούς καί ὁρισμένες φορές ἀπροσδόκητους τρόπους.

Καθώς ἑορτάζουμε τήν ἐλευθερία μας νά πορευόμεθα καί νά παράγουμε καρπό αὐτή τήν Ἡμέρα Ἀνεξαρτησίας, εἴθε νά τιμήσουμε ἐκείνους οἱ ὁποῖοι προσέφεραν τόσα πολλά γιά τήν ἐγκαθίδρυση καί προστασία αὐτῆς τῆς ἐλευθερίας. Εἴθε, ἐπίσης, νά ἐπιβεβαιώσουμε τίς εὐλογίες τίς ὁποῖες ἀπολαμβάνουμε σ’ αὐτή τή χώρα λατρεύοντας καί προσφέροντας μαρτυρία διά τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας μας καί διά τῆς ζωῆς μας ἔτσι ὥστε οἱ ἄλλοι νά δοῦν, νά ἀκούσουν καί νά δεχθοῦν τό Εὐαγγέλιο, καί νά βιώσουν τήν ἄφθονη ἐν Χριστῷ ζωή τήν ὁποία ἐμεῖς βιώνουμε.

Μετά πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,

† ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος  Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals