Ελληνικά English

Ἀριθ. Πρωτ. 108 / 11

4 Ἰουλίου 2011
Ἡμέρα  Ἀνεξαρτησίας

Ὑμεῖς γάρ ἐπ’ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε ἀδελφοί∙
μόνον μή τήν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμήν τῇ σαρκί,
ἀλλά διά τῆς ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις.

(Πρός Γαλάτας 5:13)

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Μέ τήν ὡραία εὐκαιρία τοῦ ἐτήσιου ἑορτασμοῦ τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἐπετείου ἱδρύσεως τοῦ Ἀμερικανικοῦ ἔθνους, σᾶς χαιρετῶ μέ τήν ἀγάπη τοῦ Κυρίου μας ὁ Ὁποῖος μᾶς προσφέρει διαρκῆ ἐλευθερία ἡ ὁποία ὁδηγεῖ σέ δημιουργική ζωή ἐπί τῆς γῆς καί τελικά στήν αἰώνια ζωή. Ἡ ἐλευθερία μας ἐν Χριστῷ μᾶς ἀπελευθερώνει ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου διά τῆς δυνάμεως τῆς Ἀναστάσεως καί τῆς παρουσίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὅπως λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν Ἐπιστολή του πρός Γαλάτας, αὐτή ἡ ἐλευθερία πρέπει νά καθοδηγῆται ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα καί δέν θά ἔπρεπε νά ἀποτελῇ εὐκαιρία ἱκανοποιήσεως τῆς σαρκός καί τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν. Ἀντιθέτως, αὐτή ἡ ἐλευθερία θά πρέπει νά παράγῃ καί νά καλλιεργῇ τόν καρπό τοῦ Πνεύματος, ὁδηγώντας κάθε ἄνθρωπο στήν ἀγάπη καί σέ πράξεις διακονίας πρός τούς ἄλλους (πρός Γαλάτας 5:22).

Ἡ ἀγάπη καί ἡ διακονία μας πρός τούς ἄλλους καί ἡ οἰκοδόμηση τῆς κοινότητος πίστεως ἀποτελοῦν ἐπίσης γιά ἐμᾶς ὡς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς βάση γιά τή σχέση μας μέ τήν εὑρύτερη κοινότητα στήν ὁποία ζοῦμε. Ἡ ἐνασχόληση μέ τά κοινά ἀποτελεῖ σημαντικό παράγοντα τῆς ζωῆς μας, καθώς δείχνουμε τό ἐνδιαφέρον μας γιά τό κοινωνικό περιβάλλον στό ὁποῖο ζοῦμε καί γιά ἐκείνους μέ τούς ὁποίους τό μοιραζόμεθα. Αὐτή ἡ ἀρχή ἀναγνωρίσθηκε ἀπό τούς θεμελιωτές τῆς χώρας μας. Ἡ  δημοκρατική διακυβέρνηση καί ἡ ἐλεύθερη κοινωνία προϋποθέτουν τήν ἐνεργό συμμετοχή στήν πολιτική καί κοινωνική ζωή τοῦ Ἔθνους. Οἱ θεμελιωτές θεώρησαν ὅτι ἡ συμμετοχή αὐτή δέν πρέπει νά ἐπιβάλλεται μέ ἐξαναγκασμό. Ταυτοχρόνως ὅμως ἐτόνισαν ὅτι ἡ εὐημερία τοῦ Ἔθνους ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ρωμαλέα καί ὑπεύθυνη συμμετοχή τῶν πολιτῶν.

Παραδόξως, τό γεγονός τῆς ἐλευθερίας τήν ὁποία ἑορτάζουμε τήν 4η Ἰουλίου ἑκάστου ἔτους μπορεῖ νά ἀποτελέσῃ καί ἀρνητική περίπτωση μέ τήν ἐκτροφή τοῦ ἐγωϊσμοῦ, τῆς πλεονεξίας καί τῆς ἀπαθείας, δηλαδή στοιχείων τά ὁποῖα ὁδηγοῦν σέ μείωση τῆς συμμετοχῆς στά κοινά καί σέ ἔλλειψη ἐνδιαφέροντος γιά τούς ἄλλους στίς κοινότητές μας. Γι’ αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγο ἡ  Ὀρθόδοξος Πίστη ἔχει τόσα πολλά νά προσφέρῃ. Ἡ ἐνασχόλησή μας μέ τά κοινά ἀποτελεῖ τρόπο ἐκφράσεως τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεό. Εἶναι ἡ κλήση μας ὡς ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ νά ἐργασθοῦμε γιά ἕνα περιβάλλον ὅπου οἱ ἄνθρωποι θά ἔχουν τήν δυνατότητα νά ζοῦν μέ ἀσφάλεια, ἐλευθερία καί πρόοδο. Ἐπιπροσθέτως, προσφέρουμε μαρτυρία τοῦ εἴδους καί τῆς δυνάμεως τῆς ἀληθινῆς ἐλευθερίας, καθώς συνδέουμε τίς ἐλευθερίες τίς ὁποῖες ἀπολαμβάνουμε σ’ αὐτή τήν χώρα μέ τόν ἐν Χριστῷ τρόπο ζωῆς μας.

Εἴθε αὐτή τήν Ἡμέρα τῆς Ἀνεξαρτησίας νά ἑορτάσουμε τίς πολλές εὐλογίες τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ζωῆς τίς ὁποῖες ἀπολαμβάνουμε σ’ αὐτή τήν χώρα. Ἄς ἀναλογισθοῦμε ἐπίσης ὅτι ἡ ἐνασχόλησή μας μέ τά κοινά στίς κοινότητές μας ἀποτελεῖ καί τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο μοιραζόμεθα τήν πίστη καί τήν ἀγάπη γιά τόν Θεό διά τῆς διακονίας μας στούς συνανθρώπους μας. Γιά ὅλους καί γιά τόν καθένα ἀπό μᾶς ἄς εὐχηθοῦμε ὅ,τι εἶναι καλό, δίκαιο καί ὅ,τι ὁδηγεῖ στήν εὐλογημένη ἐν Θεῷ ζωή, ἡ ὁποία ἐγγυᾶται τήν ἀληθινή ἐλευθερία.

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

† ὁ ἈρχιεπίσκοποςἈμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals