Ελληνικά English

Ἀριθ. Πρωτ. 67 / 05
 

4 Ἰουλίου 2005

Ἡμέρα Ἀνεξαρτησίας

 

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

 

Προσφιλεῖς μου ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

 

            Ὁ ἐτήσιος ἑορτασμός μας τῆς Ἀμερικανικῆς Ἀνεξαρτησίας τήν 4η Ἰουλίου ἀποτελεῖ εὐκαιρία γιά νά μπορέσουμε νά ἐκτιμήσουμε βαθύτερα τίς ἀρχές τῆς δημοκρατίας, τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἀνεξαρτησίας γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. Ἑορτάζουμε τίς ἀρχές αὐτές ὡς Ἑλληνορθόδοξοι Χριστιανοί πού ἔχουμε τήν εὐλογία νά ἀποκαλοῦμε τήν Ἀμερική χώρα μας. Ὡς κληρονόμοι τῆς ὑπερήφανης Ἑλληνικῆς κληρονομιᾶς, ἔχουμε ἐπηρεασθεῖ μέ τρόπο ἀνεξίτηλο ἀπό τίς ἀρχές τῆς δημοκρατίας. Ἡ δημοκρατική θεώρησή μας τοῦ κόσμου, ὡς πολιτῶν καί κατοίκων τῆς Ἀμερικῆς, ἔχει ἐνισχυθεῖ ἀπό τήν ἀκλόνητη δέσμευσή μας στίς ἀρχές τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἀνεξαρτησίας. Διά μέσου τῆς ἱστορίας μας, διδαχθήκαμε ἄμεσα τήν ἀναγκαιότητα αὐτῶν τῶν ἀρχῶν γιά τήν προαγωγή τῆς εἰρήνης, τῆς εὐημερίας καί τῶν ἀληθινῶν σχέσεων μέ τόν Θεό καί μέ τούς ἀνθρώπους. Γιά τήν Ὁμογένεια, δηλαδή, ἡ 4η Ἰουλίου δέν ἀποτελεῖ ἁπλῶς μία εὐκαιρία νά πανηγυρίσουμε μέ φίλους, τήν οἰκογένεια καί τούς γείτονές μας· ἀποτελεῖ μᾶλλον μιά εὐκαιρία γιά νά ἀναλογισθοῦμε τήν σπουδαιότητα τῆς πολιτισμικῆς, ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς ταυτότητός μας ἐντός τοῦ Ἀμερικανικοῦ περιβάλλοντος.

  Σήμερα, ὡς κοινότητα Ἑλληνορθοδόξων Χριστιανῶν ἀναγνωρίζουμε τήν σημασία τῆς 4ης Ἰουλίου μέσα ἀπό τήν προσευχή καί τή διακονία. Ἀναγνωρίζουμε ὅτι ἡ ἐλευθερία καί ἡ ἀνεξαρτησία εἶναι δῶρα τά ὁποῖα ὁ Θεός μέ τήν ἀγάπη Του χάρισε σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους, καί ἀναφαίρετα δικαιώματα τά ὁποῖα προσέφερε

στούς ἄνδρες καί τίς γυναῖκες ὁλόκληρου τοῦ κόσμου μας. Ὁ ἑορτασμός τῆς ἡμέρας αὐτῆς, ἑπομένως, δέν πρέπει νά θεωρηθῇ ὡς ἁπλή συμμετοχή μας σέ μιά

σημαντική ἐθνική ἐπέτειο, ἀλλά ὡς εὐκαιρία νά ἀναγνω-ρίσουμε τήν παντοτινή παρουσία τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας καί νά κατανοήσουμε τήν ὑπέρτατη ἔννοια τῆς ἐλευθερίας ὅπως ἐκφράζεται ἀπό τόν Ἀπόστολο Παῦλο μέ τήν διακήρυξή του ὅτι ὅπου εἶναι τό Πνεῦμα Κυρίου ἐκεῖ εἶναι καί ἡ ἐλευθερία (Β´ Κορ. 3:17)

 

            Καθώς ἑορτάζουμε αὐτή τήν ἱστορική καί τόσο σημαντική Ἡμέρα τῆς Ἀμερικανικῆς Ἀνεξαρτησίας, ἄς συνεχίσουμε νά κρατοῦμε στήν καρδιά μας τό ἀληθινό νόημα τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἀνεξαρτησίας, ὡς ὑπεύθυνοι πολίτες καί κάτοικοι αὐτῆς τῆς χώρας, καί, ταυτοχρόνως, ὡς πιστοί Ἑλληνορθόδοξοι Χριστιανοί. Ἄς παρακαλέσουμε ἡ ἐλευθερία πού ἀπολαμβάνουμε στήν χώρα μας νά μᾶς ἱκανώσῃ νά αὐξήσουμε τήν ἀγάπη μας γιά τόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους, καί τήν δέσμευσή μας γιά τήν ἐλευθερία γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. Εἴθε ἡ τέλεια εἰρήνη Του νά βασιλεύῃ στήν καρδιά σας πάντοτε καί εἴθε τό δῶρο Του τῆς ἐλευθερίας νά κυριαρχῇ σέ ὅλη τήν γῆ.

 

  Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

 

+ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals